Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1139/B

Business name: 
Delesa, a.s. v likvidácii
  (from: 03/12/2003 until: 06/08/2005)
Delesa, a.s.
  (from: 01/08/2002 until: 03/11/2003)
NOREA, a.s.
  (from: 08/26/1996 until: 01/07/2002)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 63
Bratislava 825 04
  (from: 07/08/1999 until: 06/08/2005)
Páričkova 22
Bratislava 821 08
  (from: 08/26/1996 until: 07/07/1999)
Identification number (IČO): 
35 696 885
  (from: 08/26/1996)
Date of entry: 
08/26/1996
  (from: 08/26/1996)
Date of deletion: 
06/09/2005
  (from: 06/09/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/09/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/26/1996)
Objects of the company: 
nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/26/1996 until: 06/08/2005)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 08/26/1996 until: 06/08/2005)
poskytovanie poradenských služieb pre podnikateľské subjekty v oblasti komerčnoprávnej
  (from: 08/26/1996 until: 06/08/2005)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 08/26/1996 until: 06/08/2005)
factoring a forfaiting
  (from: 08/26/1996 until: 06/08/2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/26/1996 until: 06/08/2005)
zber plodov a semien lesných drevín
  (from: 08/13/1997 until: 06/08/2005)
lúštenie, skladovanie a produkcia lesného reprodukčného materiálu
  (from: 08/13/1997 until: 06/08/2005)
obchodovanie s lesným reprodukčným materiálom
  (from: 08/13/1997 until: 06/08/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/12/2003 until: 06/08/2005)
Managing board
  (from: 03/09/1998 until: 03/11/2003)
Managing board
  (from: 08/26/1996 until: 03/08/1998)
JUDr. Oliver Baláž
Vyšehradská 9
Bratislava 851 01
  (from: 08/26/1996 until: 08/12/1997)
JUDr. Oliver Baláž - predseda
Vyšehradská 9
Bratislava
  (from: 08/13/1997 until: 02/19/2001)
Ing. Roman Čerepkai
Ostredkova 13
Bratislava 821 02
  (from: 08/26/1996 until: 08/12/1997)
Ing. František Holler - člen
Smolenická 12
Bratislava
  (from: 08/13/1997 until: 07/07/1999)
Ing. Marián Ježek , CSc.
Jankolova 3
Bratislava 851 04
  (from: 08/26/1996 until: 08/12/1997)
Ing. Marián Ježek , CSc. - podpredseda a generálny riaditeľ
Jankolova 3
Bratislava
  (from: 08/13/1997 until: 03/08/1998)
Ing. Marián Ježek , CSc. - podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Jankolova 9
Bratislava
  (from: 03/09/1998 until: 07/07/1999)
Ing. Miroslava Kaňuchová
Pčolinská 1408
Snina 069 01
  (from: 08/26/1996 until: 08/12/1997)
Ing. František Holler - podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Smolenická 12
Bratislava
  (from: 07/08/1999 until: 06/08/2005)
Eva Škodová
Švabinského 1
Bratislava
  (from: 07/08/1999 until: 06/08/2005)
Jana Podhorská - predseda
M.C.Sklodowskej 39
Bratislava
  (from: 02/20/2001 until: 06/08/2005)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení predseda predstavenstva, generálny riaditeľ, prokurista a likvidátor vo veciach likvidácie podľa § 72 Obchodného zákonníka, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoj podpis.
  (from: 03/12/2003 until: 06/08/2005)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva alebo gene- rálny riaditeľ. Za spoločnosť je oprávnený konať aj prokuris- ta, a to tak, že k vytlačenému alebo nepísa- nému názvu spoločnosti pripojí dodatok pro- kurista a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/09/1998 until: 03/11/2003)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva alebo generálny riaditeľ.
  (from: 08/26/1996 until: 03/08/1998)
Procuration: 
Eva Škodová
Švabinského 1
Bratislava 851 01
  (from: 03/09/1998 until: 06/08/2005)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 08/26/1996 until: 06/08/2005)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/27/2000 until: 06/08/2005)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/26/1996 until: 03/26/2000)
Supervisory board: 
Mgr. Marcel Blažo
Toplianska 26
Bratislava 821 07
  (from: 09/20/2000 until: 02/19/2001)
Ing. Ján Frišták
Staré Záhrady 32
Bratislava
  (from: 03/09/1998 until: 07/07/1999)
Ing. František Holler
Smolenická 14
Bratislava 851 05
  (from: 08/26/1996 until: 08/12/1997)
Ján Hollý
Haanova 21
Bratislava 851 04
  (from: 08/26/1996 until: 09/19/2000)
Ing. Anna Širilová
Spútnikova 27
Bratislava
  (from: 08/13/1997 until: 03/08/1998)
Mgr. Miroslav Bobák
32
Pichné 069 01
  (from: 08/26/1996 until: 06/08/2005)
Bruno Baláž
Vyšehradská 9
Bratislava
  (from: 07/08/1999 until: 06/08/2005)
JUDr. Oliver Baláž
Vyšehradská 9
Bratislava
  (from: 02/20/2001 until: 06/08/2005)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Peter Kováčik
Prof. Čárskeho 235
Gbely 908 45
Until: 06/09/2005
  (from: 03/12/2003)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave, č.k.: 1K 95/04-90 zo dňa 21.2.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.4.2005. Obchodná spoločnosť Delesa, a.s. v likvidácii, Mlynské Nivy 63, 825 04 Bratislava, IČO: 35 696 885 zapísaná v Odd. Sa vo vložke 1139/B sa dňom 9.6.2005 vymazuje z obchodného registra.
  (from: 06/09/2005)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.3.1996 v súlade so Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica Nz 121/96 zo dňa 21.3.1996 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov založiť akciovú spoločnosť, stanovy a.s. v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 199/96, Nz 202/96 zo dňa 19.8.1996 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov schváliť dodatok č. 1 k zakladateľskej listine. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti NOREA, s.r.o. so sídlom Páričkova 22, 821 08 Bratislava, z ktorej premenou podľa ust. § 69 Zák. č. 513/91 Zb. vznikla. Stary spis: Sa 1725
  (from: 08/26/1996 until: 06/08/2005)
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.8.1996. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.9.1996. Notárska zápisnica Nz 225/97 zo dňa 27.5.1997 osvedčujúca priebeh časti riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.5.1997, na kto- rom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.5.1997. Osvedčenie Ministerstva hospodárstva SR o odbornej spôsobilosti pre právnickú osobu zo dňa 15.5.1997 pod č. 28/1997. Stary spis: Sa 1725
  (from: 08/13/1997 until: 06/08/2005)
Zápisnica č. 11/97 z predstavenstva, zápisni- ca z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24. 11. 1997. Stary spis: Sa 1725
  (from: 03/09/1998 until: 06/08/2005)
Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 5.2.1999, notárska zápisnica N 248/99 zo dňa 25.3.1999 s dodatkom č. 2 k stanovám spoločnosti.
  (from: 07/08/1999 until: 06/08/2005)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 23.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 212/99, spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (from: 03/27/2000 until: 06/08/2005)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 21.12.1999
  (from: 09/20/2000 until: 06/08/2005)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadného valného zromaždenia konaného dňa 15.12.2000. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.12.2000
  (from: 02/20/2001 until: 06/08/2005)
Zmluva o predaji zo dňa 31.7.2001 v časti podniku uzavretá medzi NOREA a.s. IČO: 35 696 885 ako predávajúcimi a N-NOREA a.s. IČO: 35 810 416 ako kupujúcimi podľa § 476 a nasl.obchodného zákonníka.
  (from: 01/07/2002 until: 06/08/2005)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 492/02 zo dňa 26.10.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti obchodné meno: pôvodné NOREA, a.s.
  (from: 01/08/2002 until: 06/08/2005)
Notárska zápisnica N 992/02, Nz 935/02 spísaná dňa 31.10.2002 notárskym kandidátom JUDr. Ludmilou Jančatovou notára JUDr. Ivana Macáka osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou ku dňu 1.11.2002, o menovaní likvidátora, zmene stanov. Deň vzniku funkcie likvidátora Ing. Petra Kováčika je 1.11.2002.
  (from: 03/12/2003 until: 06/08/2005)
Date of updating data in databases:  01/14/2022
Date of extract :  01/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person