Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  843/B

Business name: 
UNIQA poisťovňa, a.s.
  (from: 11/30/2000)
Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť
  (from: 07/06/1995 until: 11/29/2000)
Poisťovňa Otčina, akciová spoločnosť Nitra
  (from: 06/01/1995 until: 07/05/1995)
Registered seat: 
Krasovského 15
Bratislava 851 01
  (from: 07/20/2018)
Lazaretská 15
Bratislava 820 07
  (from: 06/04/1997 until: 07/19/2018)
Lazaretská 15
Bratislava 811 08
  (from: 08/12/1996 until: 06/03/1997)
Nábrežie arm. gen. Svobodu 54
Bratislava
  (from: 07/06/1995 until: 08/11/1996)
Nábrežie armádneho generála L.Svobo 54
Bratislava
  (from: 06/01/1995 until: 07/05/1995)
Identification number (IČO): 
00 653 501
  (from: 06/01/1995)
Date of entry: 
01/04/1991
  (from: 06/01/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/01/1995)
Objects of the company: 
Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
  (from: 04/11/2018)
Spoločnosť UNIQA poisťovňa, a. s. je oprávnená vykonávať zaisťovaciu činnosť pre poistný druh neživotného poistenia
  (from: 03/11/2016)
Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
  (from: 03/16/2018 until: 04/10/2018)
predmetom podnikania je poisťovacia činnosť v oblasti poistenia majetku, zodpovednosti za škody právnických osôb, úrazového poistenia fyzických osôb a živnotného poistenia fyzických osôb a s nimi súvisiaca sprostredkovateľská činnosť. Súčasťou poisťovacej činnosti je tiež činnosť zameraná na predchádzanie škodám /zábranná činnosť/ v uvedených oblastiach
  (from: 06/01/1995 until: 08/14/2001)
predmetom činnosti je i odborno - poradenská činnosť pre právnické a fyzícké osoby v oblasti poišťovníctva, prieskumná činnosť poistného trhu pre účely vzniku nových druhov poistení a školiteľská činnosť s cielom prehlbovania vedomostí o poisťovacej problematike pre záujemcov z radou fyzických i právnických osôb
  (from: 06/01/1995 until: 08/14/2001)
poskytovanie úverov a finančných záruk v súlade s platnými právnymi predpismi
  (from: 06/01/1995 until: 08/14/2001)
všetky druhy životného poistenia, úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie prepravovaného tovaru a majetku, havarijné poistenie dopravných prostriedkov, požiarne a živelné poistenie, poistenie finančných strát, poistenie pomoci cestujúcim, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie kaucie, poistenie úverov, iné poistenie majetku, poistenie právnej ochrany, uzatváranie a správa poistných zmlúv, plnenie škôd z poistných udalostí, ako i sprostredkovanie poistenia v prospech spoločnosti
  (from: 08/15/2001 until: 12/18/2002)
zaisťovacia činnosť
  (from: 08/15/2001 until: 12/18/2002)
zákonom predpísaná činnosť v rámci zábrannej činnosti a pri minimalizovaní škody
  (from: 08/15/2001 until: 12/18/2002)
poradenská činnosť pre právnické a fyzické osoby v oblasti poisťovníctva, prieskum poistného trhu a školiteľská činnosť
  (from: 08/15/2001 until: 12/18/2002)
poskytovanie úverov a finančných záruk v súlade s platnými právnymi predpismi
  (from: 08/15/2001 until: 12/18/2002)
predmetom podnikania spoločnosti je poisťovacia činnosť (všetky druhy životného poistenia, úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie prepravovaného tovaru a majetku, havárijné poistenie dopravných prostriedkov, požiarne a živelné poistenie, poistenie finančných strát, poistenie pomoci cestujúcim, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie kaucie, poistenie úverov, iné poistenie majetku, poistenie právnej ochrany, uzatváranie a správa poistných zmlúv, plnenie škôd z poistných udalostí). Poisťovaciu činnosť vykonáva spoločnosť v súlade s platným slovenským právnym poriadkom, pričom je oprávnená na vykovávanie všetkých s ňou sývisiacich obchodov a uzatváranie všetkých príslušných zmlúv, vrátane zmlúv zabezpečujúcich deľbu poistných rizík
  (from: 12/19/2002 until: 12/07/2011)
predmetom podnikania spoločnosti je poisťovacia činnosť (všetky druhy životného poistenia, úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie prepravovaného tovaru a majetku, havárijné poistenie dopravných prostriedkov, požiarne a živelné poistenie, poistenie finančných strát, poistenie pomoci cestujúcim, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie kaucie, poistenie úverov, iné poistenie majetku, poistenie právnej ochrany, uzatváranie a správa poistných zmlúv, plnenie škôd z poistných udalostí) a zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia. Poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť vykonáva spoločnosť v súlade s platným slovenským právnym poriadkom, pričom je oprávnená na vykovávanie všetkých s ňou súvisiacich obchodov a uzatváranie všetkých príslušných zmlúv, vrátane zmlúv zabezpečujúcich deľbu poistných rizík
  (from: 12/08/2011 until: 07/11/2012)
Predmetom podnikania je poisťovacia činnosť v rozsahu: A. Odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad dožitia alebo smrti. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. B. Odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvé poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových b) nemotorových. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy, 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver, 15. Poistenie kaucie a) priame záruky 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát, 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. Predmetom podnikania je tiež zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia.
  (from: 07/12/2012 until: 03/10/2016)
Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
  (from: 03/11/2016 until: 04/10/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/19/2002)
Managing board
  (from: 06/30/1999 until: 12/18/2002)
Managing board
  (from: 09/16/1997 until: 06/29/1999)
Managing board
  (from: 06/04/1997 until: 09/15/1997)
Managing board
  (from: 06/01/1995 until: 06/03/1997)
Mgr. Rastislav Havran - člen predstavenstva
Trnavská cesta 74B
Bratislava 821 02
From: 07/01/2016
  (from: 07/21/2016)
Ing. Peter Socha - Member of the Board of Directors
Hečkova 7461/16
Bratislava - mestská časť Rača 831 15
From: 01/15/2021
  (from: 03/17/2021)
Dr. Reinhard Böck
Hlboká 51
Nitra
  (from: 07/06/1995 until: 06/03/1997)
Ing. Reinhard Böck
Farebná 19
Bratislava
  (from: 06/04/1997 until: 03/09/2000)
Ing. Peter Brudňák
427
Rovinka
From: 06/01/2001
  (from: 06/21/2002 until: 04/13/2004)
Ing. Peter Brudňák
427
Rovinka
From: 06/01/2001 Until: 01/31/2003
  (from: 04/14/2004 until: 04/13/2004)
Ing. Peter Brudňák
Matuškova 11
Trnava
  (from: 08/13/2001 until: 06/20/2002)
Wolfgang Friedl - člen predstavenstva
Ocwirkgasse 9/6/1
Viedeň 1210
Rakúsko
From: 11/30/2006
  (from: 12/05/2006 until: 09/23/2009)
Ing. Radomír Háčik
A.Mráza 9
Bratislava
  (from: 07/06/1995 until: 06/03/1997)
Ing. Radomír Háčik
Martinengova 24
Bratislava
  (from: 06/04/1997 until: 12/18/2002)
Ing. Radomír Háčik
Martinengova 24
Bratislava
From: 05/17/1995
  (from: 12/19/2002 until: 12/19/2002)
Radomír Háčik
Gaštanová 9
Svätý Jur
From: 05/17/1995 Until: 07/31/2013
  (from: 08/17/2013 until: 08/16/2013)
Ing. Radomír Háčik
Gaštanová 9
Svätý Jur
From: 05/17/1995
  (from: 12/20/2002 until: 08/16/2013)
Ing. Július Hečko
Dlhá 19
Bratislava
  (from: 07/06/1995 until: 06/03/1997)
Mag. Andreas Kössl
Hintschiggasse 7/13
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 09/01/2011
  (from: 09/03/2011 until: 01/14/2014)
Mag. Andreas Kössl
Hintschiggasse 7/13
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 09/01/2011 Until: 01/01/2014
  (from: 01/15/2014 until: 01/14/2014)
Ing. Mária Kováčová
Drobného 22
Bratislava - mestská časť Dúbravka
  (from: 06/01/1995 until: 07/05/1995)
Ing. Jozef Paška
Klemensova 13
Bratislava
  (from: 06/30/1999 until: 12/18/2002)
Ing. Jozef Paška
Klemensova 13
Bratislava
From: 01/01/1999
  (from: 12/19/2002 until: 04/14/2004)
JUDr. Jaroslav Ružička , CSc.
Haburská 16
Bratislava
  (from: 06/04/1997 until: 02/04/1998)
Klaus Eberhard Schäfer - člen predstavenstva
Staré Grunty 3229/146
Bratislava 4 841 04
From: 05/07/2004
  (from: 06/08/2004 until: 08/30/2005)
Klaus Eberhard Schäfer - člen predstavenstva
Staré Grunty 3229/146
Bratislava 4 841 04
From: 05/07/2004 Until: 07/31/2005
  (from: 08/31/2005 until: 08/30/2005)
Dr. František Stano
Narcisová 2
Bratislava
  (from: 06/30/1999 until: 12/09/2001)
Ing. Július Tomka , CSc. - predseda
Oremburska 9
Banská Bystrica
  (from: 06/01/1995 until: 07/05/1995)
Gottfried Trieb
Michalská 23
Bratislava
  (from: 10/13/1997 until: 06/29/1999)
Wolfgang Friedl - podpredseda predstavenstva
Othmargasse 25/82
Vieden 1200
Rakúska republika
From: 08/01/2013
  (from: 02/11/2014)
Ing. Martin Žáček , CSc. - predseda predstavenstva
Pujmanové 882/25
Podolí, Praha 4 140 00
Česká republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/26/2019)
Ing. Lucie Urválková - člen predstavenstva
Trytova 1120/6
Černý most, Praha 9 198 00
Česká republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/26/2019)
RNDr. Martin Rotkovský , Ph.D. - člen predstavenstva
Šlejnická 1019/15
Praha 6, Dejvice 160 00
Česká republika
From: 07/01/2019
  (from: 07/16/2019)
Mgr. Marek Bártek - Member of the Board of Directors
Gregorova 1752/43
Nový Jičín 741 01
Česká republika
From: 01/15/2021
  (from: 03/17/2021)
Peter Doleschalek
Bernnoplatz 5
Wien 1080
Rakúska republika
  (from: 06/01/1995 until: 07/05/1995)
Peter Doleschalek
residence in the Slovak Republic :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (from: 06/29/1998 until: 12/09/2001)
Wolfgang Friedl - člen predstavenstva
Othmargasse 25/82
Viedeň 1200
Rakúsko
From: 11/30/2006
  (from: 09/24/2009 until: 02/10/2014)
Mag. Harald Chrstos
Wlassakstrasse 60
Wien 1120
Rakúsko
From: 02/13/2003 Until: 08/31/2011
  (from: 09/03/2011 until: 09/02/2011)
Mag. Harald Chrstos
Wlassakstrasse 60
Wien 1120
Rakúsko
From: 02/13/2003
  (from: 04/14/2004 until: 09/02/2011)
Dr. Irmfried Schwimann - podpredseda
Lederergasse 2/7
Wien
Rakúska republika
  (from: 06/01/1995 until: 07/05/1995)
Ing. Lucie Urválková - člen predstavenstva
Trytova 1120/6
Černý most, Praha 9 198 00
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 01/15/2014 until: 02/25/2019)
Ing. Lucie Urválková - člen predstavenstva
Trytova 1120/6
Černý most, Praha 9 198 00
Česká republika
From: 01/01/2014 Until: 12/31/2018
  (from: 02/26/2019 until: 02/25/2019)
Dipl. Ing. Robert Wasner - člen predstavenstva
Abwinden-Dorf 198
Luftenberg 4225
Rakúska republika
From: 07/01/2016 Until: 06/30/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/15/2019)
Dipl. Ing. Robert Wasner - člen predstavenstva
Abwinden-Dorf 198
Luftenberg 4225
Rakúska republika
From: 07/01/2016
  (from: 07/21/2016 until: 07/15/2019)
Ing. Martin Žáček , CSc. - predseda predstavenstva
Pujmanové 882/25
Podolí, Praha 4 140 00
Česká republika
From: 01/01/2014 Until: 12/31/2018
  (from: 02/26/2019 until: 02/25/2019)
Ing. Martin Žáček , CSc. - predseda predstavenstva
Pujmanové 882/25
Podolí, Praha 4 140 00
Česká republika
From: 01/01/2014
  (from: 01/15/2014 until: 02/25/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú: - aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo - prokuristi v rozsahu prokúry udelenej predstavenstvom,alebo - jeden člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom, - ďaľší zamestnanci na základe plnej moci, alebo ak je to uvedené v organizačnom a podpisovom poriadku, alebo ak je to obvyklé v obchodných vzťahoch.
  (from: 07/22/2005)
Za spoločnosť konajú: - aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo - prokuristi v rozsahu prokúry udelenej predstavenstvom, alebo - jeden člen predstavenstva a jeden prokurista v rozsahu prokúry udelenej predstavenstvom,alebo - ďalší zamestnanci na základe plnej moci, alebo ak je to uvedené v organizačnom a podpisovom poriadku, alebo ak je to obvyklé v obchodných vzťahoch.
  (from: 12/19/2002 until: 07/21/2005)
Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, vrátane oprávnenia scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti. Na konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle a podpisy aspoň dvoch prokuristov. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva alebo prokuristi v rozsahu prokúry udelenej predstaavenstvom, alebo jeden člen predstavenstva a jeden prokurista v rozsahu prokúry udelenej predstavenstvom, alebo ďalší zamestnanci na základe plnej moci, alebo ak je to uvedené v organizačnom a podpisovovm poriadku, alebo ak je to obvyklé v hospodárskych vzťahoch.
  (from: 06/30/1999 until: 12/18/2002)
Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, vrátane oprávnenia scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti. Na konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle a podpisy aspoň dvoch prokuristov. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia pred- stavenstva alebo prokuristi v rozsahu prokúry udelenej predstavenstvom alebo ďalší zamest- nanci na základe plnej moci, alebo ak je to uvedené v organizačnom a podpisovom poriadku, alebo ak je to obvyklé v hospodárskych vzťa- hoch.
  (from: 09/16/1997 until: 06/29/1999)
Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, vrátane oprávnenia scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti. Na konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle a podpisy aspoň dvoch prokuristov. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia pred- stavenstva alebo prokuristi v rozsahu udele- nej prokúry dozornou radou alebo ďalší pra- covníci na základe plnej moci, alebo ak je to tak stanovené v organizačnom a podpisovom poriadku spoločnosti, alebo ak je to v hospo- dárskom styku obvyklé.
  (from: 06/04/1997 until: 09/15/1997)
Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, vrátane oprávnenia scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti. Na konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle a podpisy aspoň dvoch prokuristov. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva alebo prokuristi v rozsahu udelenej prokúry predstavenstvom alebo ďalší prácovníci na základe plnej moci, alebo ak je to tak stanovené v organizačnom a podpisovom poriadku spoločnosti, alebo ak je to v hospodárskom styku obvyklé.
  (from: 06/01/1995 until: 06/03/1997)
Procuration: 
Ing. Július Baláž
Jurigovo námestie 438/9
Bratislava 841 04
From: 10/04/2018
  (from: 10/04/2018)
Ing. Iveta Csillagová
Pračanská 67
Bratislava 831 07
From: 01/13/2014
  (from: 02/01/2014)
PaedDr. Roman Holček
Žitná 9308/3A
Bratislava 831 06
From: 10/04/2018
  (from: 10/04/2018)
Ing. Tomáš Kráľovič
Zuzany Chalupovej 4004/14B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 01/10/2019
  (from: 03/20/2021)
Ing. Zuzana Kremenová
Nám. Hraničiarov 3728/35
Bratislava 851 03
  (from: 05/22/2000)
Fedor Midlik
Engelsova 6
Prešov 080 01
From: 07/12/2006
  (from: 06/28/2017)
Róbert Morgoš
Jána Smreka 11
Bratislava 841 08
From: 02/22/2006
  (from: 02/22/2006)
Ing. Štefan Baňas
Družstevná 27
Rozhanovce
  (from: 05/18/2001 until: 07/09/2020)
Ing. Štefan Baňas
Družstevná 27
Rozhanovce
Until: 04/01/2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/09/2020)
Ing. Alena Císarová
Mikovínyho 2
Nitra
  (from: 05/22/2000 until: 03/31/2014)
Ing. Alena Císarová
Mikovínyho 2
Nitra
Until: 03/13/2014
  (from: 04/01/2014 until: 03/31/2014)
Miroslav Filčák
Československej armády 21
Košice 040 01
From: 07/12/2006
  (from: 07/12/2006 until: 09/13/2006)
Miroslav Filčák
Československej armády 21
Košice 040 01
From: 07/12/2006 Until: 08/31/2006
  (from: 09/14/2006 until: 09/13/2006)
Ing. Eva Filípková
Iľjušinova 8
Bratislava
  (from: 05/22/2000 until: 09/18/2014)
Ing. Eva Filípková
Iľjušinova 8
Bratislava
Until: 07/10/2014
  (from: 09/19/2014 until: 09/18/2014)
Stanislav Grančay
Gercenova 7
Bratislava 851 01
From: 07/12/2006
  (from: 07/12/2006 until: 02/16/2015)
Stanislav Grančay
Gercenova 7
Bratislava 851 01
From: 07/12/2006 Until: 02/17/2015
  (from: 02/17/2015 until: 02/16/2015)
Ing. Radomír Háčik
A.Mráza 9
Bratislava
  (from: 06/01/1995 until: 06/03/1997)
Ing. Radomír Háčik
Martinengova 24
Bratislava
  (from: 06/04/1997 until: 02/04/1998)
Ing. Šárka Haulišová
Škultétyho 36
Nitra
  (from: 08/15/2000 until: 08/13/2001)
Mgr. Rastislav Havran
Trnavská Cesta 74/B
Bratislava 821 02
From: 01/26/2016
  (from: 01/26/2016 until: 08/10/2016)
Mgr. Rastislav Havran
Trnavská Cesta 74/B
Bratislava 821 02
From: 01/26/2016 Until: 08/11/2016
  (from: 08/11/2016 until: 08/10/2016)
Ing Július Hečko
Dlhá 19
Nitra
  (from: 06/01/1995 until: 06/03/1997)
Eugen Kmeť
Andreja Hlinku 13/1
Nitra 949 01
From: 02/22/2006
  (from: 02/22/2006 until: 07/14/2015)
Eugen Kmeť
Andreja Hlinku 13/1
Nitra 949 01
From: 02/22/2006 Until: 07/10/2015
  (from: 07/15/2015 until: 07/14/2015)
Ing. Ján Koška
Studené 525
Most pri Bratislave 900 46
From: 09/19/2014
  (from: 09/19/2014 until: 01/28/2016)
Ing. Ján Koška
Studené 525
Most pri Bratislave 900 46
From: 09/19/2014 Until: 01/29/2016
  (from: 01/29/2016 until: 01/28/2016)
Ing. Vladimír Kozmon
Beniakova 5
Bratislava
  (from: 05/22/2000 until: 08/03/2004)
Ing. Vladimír Kozmon
Beniakova 5
Bratislava
Until: 07/22/2004
  (from: 08/04/2004 until: 08/03/2004)
Ing. Tomáš Královič
Medveďovej 2496/19
Bratislava 851 04
From: 01/10/2019
  (from: 01/10/2019 until: 02/12/2019)
Ing. Tomáš Kráľovič
Medveďovej 2496/19
Bratislava 851 04
From: 01/10/2019
  (from: 02/13/2019 until: 03/19/2021)
Ing. Ján Kubaľa
Okružná 110
Čadca 022 01
From: 10/04/2013
  (from: 10/04/2013 until: 06/29/2015)
Ing. Ján Kubaľa
Okružná 110
Čadca 022 01
From: 10/04/2013 Until: 06/30/2015
  (from: 06/30/2015 until: 06/29/2015)
Ing. Ján Kusý
Černyševského 7
Bratislava 851 01
From: 12/28/2007
  (from: 12/28/2007 until: 01/19/2011)
Ing. Ján Kusý
Černyševského 7
Bratislava 851 01
From: 12/28/2007 Until: 12/31/2010
  (from: 01/20/2011 until: 01/19/2011)
Peter Kútik
Poštová 4
Bratislava 811 06
From: 02/22/2006
  (from: 02/22/2006 until: 10/26/2016)
Peter Kútik
Poštová 4
Bratislava 811 06
From: 02/22/2006 Until: 10/27/2016
  (from: 10/27/2016 until: 10/26/2016)
Ing. Kamil Kvasňovský
J. Halašu 6
Trenčín
  (from: 08/15/2000 until: 06/23/2005)
Ing. Kamil Kvasňovský
J. Halašu 6
Trenčín
Until: 05/31/2005
  (from: 06/24/2005 until: 06/23/2005)
Fedor Midlík
Engelsova 6
Prešov 080 01
From: 07/12/2006
  (from: 07/12/2006 until: 06/27/2017)
Dr. Peter Mocker
Považská 2
Nitra
  (from: 09/16/1997 until: 08/13/2001)
Ing. Ján Mozoľa
Starohorská 41
Banská Bystrica
  (from: 08/15/2000 until: 09/18/2014)
Ing. Ján Mozoľa
Starohorská 41
Banská Bystrica
Until: 07/10/2014
  (from: 09/19/2014 until: 09/18/2014)
Jana Müllerová
Bzovícka 24
Bratislava 851 07
From: 09/07/2004
  (from: 09/07/2004 until: 01/18/2005)
Jana Müllerová
Bzovícka 24
Bratislava 851 07
From: 09/07/2004 Until: 12/31/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/18/2005)
Ing. Tomáš Ogrodník
Saratovská 6A
Bratislava 841 02
From: 03/31/2011
  (from: 03/31/2011 until: 09/04/2016)
Ing. Tomáš Ogrodník
Saratovská 6A
Bratislava 841 02
From: 03/31/2011 Until: 08/27/2016
  (from: 09/05/2016 until: 09/04/2016)
Ing. Jozef Pažma
Viničky 11
Nitra
  (from: 04/14/2004 until: 12/08/2004)
Ing. Jozef Pažma
Viničky 11
Nitra
Until: 11/06/2004
  (from: 12/09/2004 until: 12/08/2004)
JUDr. Branislav Petroch
Záhonok 1195/17
Zvolen
  (from: 03/12/2001 until: 02/16/2015)
JUDr. Branislav Petroch
Záhonok 1195/17
Zvolen
Until: 02/17/2015
  (from: 02/17/2015 until: 02/16/2015)
Ing. Zdeněk Pupala
Tulská 41
Banská Bystrica
  (from: 08/15/2000 until: 01/18/2005)
Ing. Zdeněk Pupala
Tulská 41
Banská Bystrica
Until: 12/31/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/18/2005)
Ema Šaligová
Maurerova 11
Košice
  (from: 12/10/1998 until: 03/11/2001)
Ing. Pavel Škandík
Čajkovského 28
Nitra
  (from: 09/16/1997 until: 11/14/2000)
Ing. Karol Tanyasi
Európska trieda 11
Košice
  (from: 12/10/1998 until: 06/20/2002)
Ing. Július Tomka , CSc.
Oremburská 9
Banská Bystrica
  (from: 06/01/1995 until: 06/03/1997)
Miloš Valko
Zámocká 21
Častá 900 89
From: 02/22/2006
  (from: 02/22/2006 until: 07/15/2019)
Miloš Valko
Zámocká 21
Častá 900 89
From: 02/22/2006 Until: 07/16/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/15/2019)
Ing. Jozef Vašina
Dunajská 8
Nitra
  (from: 08/15/2000 until: 04/13/2004)
Vít Vavrík
Školská 424
Radošina 956 05
From: 03/30/2005
  (from: 03/30/2005 until: 09/23/2009)
Vít Vavrík
Školská 424
Radošina 956 05
From: 03/30/2005 Until: 08/25/2009
  (from: 09/24/2009 until: 09/23/2009)
Ing. Miroslav Vittek
Mozartova 7
Trnava
  (from: 09/16/1997 until: 04/14/2004)
RNDr. Marztin Rotkovský , Ph.D.
Šlejnická 0/15
Praha 160 00
Česká republika
From: 01/26/2016
  (from: 01/26/2016 until: 02/18/2016)
RNDr. Martin Rotkovský , Ph.D.
Šlejnická 0/15
Praha 160 00
Česká republika
From: 01/26/2016
  (from: 02/19/2016 until: 10/03/2018)
Martin Rotkovský
Šlejnická 1019/15
Praha 6, Dejvice 160 00
Česká republika
From: 01/26/2016
  (from: 10/04/2018 until: 07/15/2019)
Martin Rotkovský
Šlejnická 1019/15
Praha 6, Dejvice 160 00
Česká republika
From: 01/26/2016 Until: 06/30/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/15/2019)
Spoločne s iným prokuristom alebo členom predstavenstva.
  (from: 09/19/2014)
Za spoločnosť konajú: - jeden člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom, alebo - dvaja prokuristi.
  (from: 10/04/2013 until: 09/18/2014)
Za spoločnosť konajú: - jeden člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom, alebo - dvaja prokuristi
  (from: 07/22/2005 until: 10/03/2013)
Capital: 
13 574 344 EUR Paid up: 13 574 344 EUR
  (from: 08/04/2009)
408 920 000 Sk Paid up: 408 920 000 Sk
  (from: 07/13/2004 until: 08/03/2009)
300 000 000 Sk Paid up: 300 000 000 Sk
  (from: 12/19/2002 until: 07/12/2004)
300 000 000 Sk
  (from: 06/01/1995 until: 12/18/2002)
Shares: 
Number of shares: 108920
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno obmedzená v zmysle čl. 6, ods. 3 stanov
  (from: 08/04/2009)
Number of shares: 3000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,4 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií obmedzená v zmysle čl. 6 ods. 3 stanov
  (from: 08/04/2009)
Number of shares: 108920
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno obmedzená v zmysle čl. 6, ods. 3 stanov
  (from: 07/13/2004 until: 08/03/2009)
Number of shares: 3000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií obmedzená v zmysle čl. 6 ods. 3 stanov
  (from: 07/17/2004 until: 08/03/2009)
Number of shares: 3000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno obmedzená v zmysle čl. 6, ods. 3 stanov
  (from: 12/19/2002 until: 07/12/2004)
Number of shares: 3000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/17/2001 until: 12/18/2002)
Number of shares: 3000
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/01/1995 until: 05/16/2001)
Stockholder: 
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustrasse 21
Viedeň 1029
Rakúska republika
  (from: 03/20/2021)
Supervisory board: 
Jozef Pažma
Viničky 11
Nitra 949 11
From: 12/08/2004
  (from: 01/15/2005)
Ing. Zuzana Legáthová
Chorvátska 73/111
Šenkvice 900 81
From: 05/24/2018
  (from: 07/12/2018)
Ing. Marián Biskupič
Žiarska 601/1
Liptovský Mikuláš
  (from: 06/01/1995 until: 07/05/1995)
Karol Dobiaš
Kubranská 96
Trenčín
  (from: 08/12/1996 until: 12/18/2002)
Karol Dobiaš
Kubranská 96
Trenčín
From: 04/17/1996
  (from: 12/19/2002 until: 01/14/2005)
Karol Dobiaš
Kubranská 96
Trenčín
From: 04/17/1996 Until: 12/01/2004
  (from: 01/15/2005 until: 01/14/2005)
Dkfm. Rainer Franz
Palackého 22
Bratislava
  (from: 06/26/1998 until: 10/28/2002)
Mag. Herbert G. Pfeiffer
Hummelova 2166/6
Bratislava
  (from: 06/30/1999 until: 10/28/2002)
Ing. Edmund Kováč
Lipová 4/12
Spišská Nová Ves
  (from: 06/01/1995 until: 05/21/2000)
Ing. Štefan Palacka - podpredseda
SNP 11
Bánov
  (from: 06/01/1995 until: 07/05/1995)
Ing. Emil Peško
Kmeťova 29
Nitra
  (from: 07/06/1995 until: 06/29/1999)
Imrich Polák
Drotárska cesta 56
Bratislava 811 02
From: 02/21/2005
  (from: 03/24/2005 until: 07/11/2018)
Imrich Polák
Drotárska cesta 56
Bratislava 811 02
From: 02/21/2005 Until: 02/26/2018
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Ing. Vít Vavrík
Školská 424
Radošina
  (from: 05/22/2000 until: 12/18/2002)
Ing. Vít Vavrík
Školská 424
Radošina
From: 09/07/1999
  (from: 12/19/2002 until: 10/04/2004)
Ing. Vít Vavrík
Školská 424
Radošina
From: 09/07/1999 Until: 09/07/2004
  (from: 10/05/2004 until: 10/04/2004)
Dr. Gottfried Wanitschek
Steinbruchg. 11
St. Margarethen 7062
Rakúsko
From: 07/04/2006
  (from: 07/26/2006 until: 11/23/2011)
Dr. Gottfried Wanitschek
Steinbruchg. 11
St. Margarethen 7062
Rakúsko
From: 07/04/2006 Until: 11/14/2011
  (from: 11/24/2011 until: 11/23/2011)
Mag. Andreas Kössl
Karolinengasse 5/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 02/25/2019
  (from: 04/16/2019)
Johannes Porak
Neblingergasse 7
Viedeň 1130
Rakúsko
From: 06/25/2020
  (from: 01/19/2021)
Robert Gauci
Na Hřebenkách 815/130
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 01/15/2021
  (from: 02/18/2021)
Peter Eichler
Myrthengasse 11-13/23
Viedeň 1070
Rakúska republika
From: 01/15/2021
  (from: 02/18/2021)
Dr. Andreas Brandstetter
Stammgasse 11/6
Viedeň 1030
Rakusko
From: 06/21/2002
  (from: 10/29/2002 until: 10/11/2007)
Dr. Andreas Brandstetter
Stammgasse 11/6
Viedeň 1030
Rakusko
From: 06/21/2002 Until: 09/24/2007
  (from: 10/12/2007 until: 10/11/2007)
Dr. Peter Grabner - podpredseda
Hauptstrasse 109
Wien
Rakúska republika
  (from: 06/01/1995 until: 07/05/1995)
Dr. Peter Grabner - podpredseda
Hauptstrasse 109
Wien
Rakúska republika
  (from: 07/06/1995 until: 03/09/2000)
Dr. Johannes Hajek
Praterstrasse 1-7
Wien
Rakúska republika
  (from: 03/10/2000 until: 12/18/2002)
Dr. Johannes Hajek
Praterstrasse 1-7
Wien
Rakúska republika
From: 04/23/1999 Until: 04/23/2004
  (from: 06/08/2004 until: 06/07/2004)
Dr. Johannes Hajek
Praterstrasse 1-7
Wien
Rakúska republika
From: 04/23/1999
  (from: 12/19/2002 until: 06/07/2004)
Konstantin Klien
Gölsdorfgasse 3/12
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 05/03/2004
  (from: 06/08/2004 until: 07/11/2006)
Konstantin Klien
Gölsdorfgasse 3/12
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 05/03/2004 Until: 05/17/2006
  (from: 07/12/2006 until: 07/11/2006)
Mag. Andreas Kössl
Hintschiggasse 7/13
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 02/25/2014 Until: 02/25/2019
  (from: 04/16/2019 until: 04/15/2019)
Mag. Andreas Kössl
Hintschiggasse 7/13
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 02/25/2014
  (from: 04/01/2014 until: 04/15/2019)
Mag. Peter Michael Lackner
Bürgerspitalgasse 10/17
Viedeň 1170
Rakúska republika
From: 11/14/2011
  (from: 11/24/2011 until: 06/26/2013)
Mag. Peter Michael Lackner
Bürgerspitalgasse 10/17
Viedeň 1170
Rakúska republika
From: 11/14/2011 Until: 06/04/2013
  (from: 06/27/2013 until: 06/26/2013)
Hartwig Löger
Johann Wandererstr. 15A
Gablitz 3003
Rakúsko
From: 09/24/2007 Until: 11/14/2011
  (from: 11/24/2011 until: 11/23/2011)
Hartwig Löger
Johann Wandererstr. 15A
Gablitz 3003
Rakúsko
From: 09/24/2007
  (from: 10/12/2007 until: 11/23/2011)
Mag. Gerald Müller
Helenenstrasse 108/6
Baden 2500
Rakúska republika
From: 06/04/2013
  (from: 06/27/2013 until: 03/31/2014)
Mag. Gerald Müller
Helenenstrasse 108/6
Baden 2500
Rakúska republika
From: 06/04/2013 Until: 02/25/2014
  (from: 04/01/2014 until: 03/31/2014)
Dr. Walter Petrak - predseda
Praterstresse 1-7
Wien
Rakúska republika
  (from: 07/06/1995 until: 06/03/1997)
Johannes Porak
Neblingergasse 7
Viedeň 1130
Rakúsko
From: 06/11/2010
  (from: 07/12/2012 until: 01/18/2021)
Johaness Porak
Neblingergasse 7
Viedeň 1130
Rakúsko
From: 06/11/2010
  (from: 07/14/2010 until: 07/11/2012)
Johannes Porak
Neblingergasse 7
Viedeň 1130
Rakúsko
From: 06/11/2010 Until: 06/18/2020
  (from: 01/19/2021 until: 01/18/2021)
Mag.Dr. Christian Sedlnitzky
Grinzinger Allee 18
Viedeň 1190
Rakusko
From: 06/21/2002 Until: 06/11/2010
  (from: 07/14/2010 until: 07/13/2010)
Mag.Dr. Christian Sedlnitzky
Grinzinger Allee 18
Viedeň 1190
Rakusko
From: 06/21/2002
  (from: 10/29/2002 until: 07/13/2010)
Herbert Schimetschek
Bauernfeldgasse 2/8
Viedeň 1021
Rakusko
From: 02/24/1997 Until: 05/03/2004
  (from: 06/08/2004 until: 06/07/2004)
Herbert Schimetschek
Bauernfeldgasse 2/8
Viedeň 1021
Rakusko
From: 02/24/1997
  (from: 10/29/2002 until: 06/07/2004)
Herbert Schimetschek - predseda
Praterstrasse 1-7
Wien
Rakúska republika
  (from: 06/04/1997 until: 10/28/2002)
Mag. Hans Christian Schwarz
Mühlbergstrasse 44, Haus 6
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 11/14/2011 Until: 06/28/2016
  (from: 07/21/2016 until: 07/20/2016)
Mag. Hans Christian Schwarz
Mühlbergstrasse 44, Haus 6
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 11/14/2011
  (from: 11/24/2011 until: 07/20/2016)
Dr. Irmfried Schwimann
Lederergasse 2/7
Wien
Rakúska republika
  (from: 07/06/1995 until: 06/25/1998)
JUDr. Vlastimil Skařupa
Masarykova 1394
Holešov
Česká republika
  (from: 06/01/1995 until: 08/11/1996)
Mag. Kurt Svoboda
Kleingartnerweg 14-18
Hainburg an der Donau 2410
Rakúska republika
From: 06/28/2016
  (from: 07/21/2016 until: 04/10/2018)
Mag. Kurt Svoboda
Kleingartnerweg 14-18
Hainburg an der Donau 2410
Rakúska republika
From: 06/28/2016 Until: 03/06/2018
  (from: 04/11/2018 until: 04/10/2018)
Karl Unger
Sportplatzgasse 6
Teesdorf 2524
Rakúska republika
From: 05/03/2004 Until: 11/14/2011
  (from: 11/24/2011 until: 11/23/2011)
Karl Unger
Sportplatzgasse 6
Teesdorf 2524
Rakúska republika
From: 05/03/2004
  (from: 06/08/2004 until: 11/23/2011)
Dr. Wolfgang Kindl
Mahlerstrasse 14/8
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 11/14/2011 Until: 01/14/2021
  (from: 02/18/2021 until: 02/17/2021)
Dipl.-Ing. René Knapp
Kollergasse 12/14
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 03/06/2018 Until: 01/14/2021
  (from: 02/18/2021 until: 02/17/2021)
Dr. Wolfgang Kindl
Mahlerstrasse 14/8
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 11/14/2011
  (from: 11/24/2011 until: 02/17/2021)
Dipl.-Ing. René Knapp
Kollergasse 12/14
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 03/06/2018
  (from: 04/11/2018 until: 02/17/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č.104/1990 Zb. o akciových spoločnostach zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.12. 1990. Doplnenie údajov: Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.3.1991 bola schálená zmena stanov v § 1 ods.1, 2, § 11a, § 169 ods.3, § 19 ods.2, § 21 ods.7, 10, § 39 a § 40 dodatkom č.1 k Stanovám z 18.12.1990. Doplnenie údajou o zriadení: Akciová spoločnosť v zmysle Zák.č.173/198 Zb. v znení neskorších predpisov sa stáva podnikom so zahraničnou majetkovou účasťou. Stanový akciovej spoločnosti boli doplnené dodatkom č.2, ktorý bol schválený valným zhromaždením 6.11.1991. Stanovy akciovej spoločnosti boli prispôsobené Obchodnému zákonníku Zak.č.513/91 Zb. a schválené na Valnom zhromaždení konanom dňa 28.4.1992. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 1.12.1992 bol schválený dodatok č.1 k Stanovám a.s.m ktorým sa dopĺňa § 3 stanov o nový odsek 3. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 14.5.1993 bol schválený dodatok č.2 k stanovám. Na valnom zhromaždení spoločnosti zo dňa 29.11.1994 schválený Dodatok č.4 stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1419
  (from: 06/01/1995)
Osvedčenie o prebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.5.1995 č. N 48/95, Nz 45/95 na ktorom boli schválené nové stanovy spo- ločnosti. Notárska zápisnica N 286/96, Nz 270/96 zo dňa 19.6.1996 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti.
  (from: 07/06/1995)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.2.1997. Uznesenie dozornej rady v súlade s čl. 14 ods. 9 platných stanov. Stary spis: Sa 1419
  (from: 06/04/1997)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 5.6.1997. Notárska zápisnica N 231/97, Nz 230/97 spísaná dňa 5.6.1997 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku 2, 6, 8, 12, 17. Stary spis: Sa 1419
  (from: 09/16/1997)
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24.2.1997. Stary spis: Sa 1419
  (from: 10/13/1997)
Uznesenie z predstavenstva zo dňa 3. 11. 1997 uznesenie dozornej rady v zmysle čl. 14, ods. 9 stanov. Stary spis: Sa 1419
  (from: 02/05/1998)
Notárska zápisnica N 215/98, Nz 214/98 zo dňa 13.5.1998.
  (from: 06/26/1998)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 11.12.1997.
  (from: 06/29/1998)
Uznesenie zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.9.1998.
  (from: 12/10/1998)
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 11.11.1998. Notárska zápisnica N 594/98 spísaná dňa 11.11.1998 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola vykonaná voľba a odvolanie členov dozornej rady a schválená zmena stanov v článku 17 (Dodatok č. 4 k stanovám a.s.).
  (from: 06/30/1999)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 23.4.1999. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1999.
  (from: 03/10/2000)
Zápisnica z priebehu volieb člena dozornej rady zo dňa 6.-7.9.1999. Uznesenie zo 197. zasadnutia predstaven- stva zo dňa 19.1.2000.
  (from: 05/22/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 122/2000, Nz 122/2000, ktorou sa menilo aj predchádzajúce obchodné meno Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť.
  (from: 11/30/2000)
Uznesenie č. 223 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.10.2000. Uznesenie č. 227 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.12.2000.
  (from: 03/12/2001)
Uznesenie z 234 zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.2.2001.
  (from: 05/18/2001)
Uznesenie dozornej rady per rollam zo dňa 20.2.2001 o zmenách v predstavenstva.
  (from: 08/13/2001)
Uznesenie z 244. zasadnutia predstavenstva zo dňa 9.5.2001.
  (from: 08/14/2001)
Zápisnica z dozornej rady konanej dňa 2.4.2001. Zápisnica z dozornej rady konanej dňa 28.8.2001.
  (from: 12/10/2001)
Uznesenie z 279. zasadnutia predstavenstva zo dňa 28. 3. 2002.
  (from: 06/21/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.6.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady.
  (from: 10/29/2002)
Notárska zápisnica č. N 509/2002, NZ 496/2002 zo dňa 4.9.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/19/2002)
Uznesenie z 306. zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.1.2003. Uznesenie z 307. zasadnutia predstavenstva zo dňa 3.2.2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.11.2002.
  (from: 04/14/2004)
Uznesenie dozornej rady per rollam zo dňa 21.11.2003 Notárska zápisnica č. 1328/2003, Nz 125485/2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Uznesenie predstavenstva - 2.9.2003.
  (from: 04/15/2004)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 3. 5. 2004. Uznesenie dozornej rady - per rollam z 22. 12. 2003.
  (from: 06/08/2004)
Notárska zápisnica N 246/04, Nz 52904/04 spísaná dňa 21.6.2004 notárom JUDr. Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmluva o zlúčení so spoločnosťou R + V Poisťovňa, a.s. Spoločnosť R + V Poisťovňa, a.s., Dunajská 68, Bratislava, IČO: 35 739 894 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou UNIQA poisťovňa, a.s., ktorá je jej právnym nástupcom a ku dňu výmazu - t.j. ku dňu 13.7.2004 preberá celé jej imanie, jej práva a záväzky, pohľadávky známe i neznáme.
  (from: 07/13/2004)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 2.8.2004.
  (from: 09/07/2004)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 31.12.2004. Funkcia prokuristov Ing.Z. Pupalu a Ing.J.Müllerovej skončila 31.12.2004.
  (from: 01/19/2005)
Zápisnica hlavnej volebnej komisie o priebehu a konaní volieb člena dozornej rady 21.2.2005.
  (from: 03/24/2005)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 15.2.2005.
  (from: 03/30/2005)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 31.5.2005, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 100/2005, Nz 24526/2005, NCRls 24199/2005 spísanou notárom JUDr. Stanislavom Bauerom.
  (from: 07/22/2005)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.5.2006. Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 1.5.2006 - udelenie prokúry, súhlas NBS.
  (from: 07/12/2006)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 31.8.2006.
  (from: 09/14/2006)
Uznesenie dozornej rady per rollam zo dňa 30.10.2006.
  (from: 12/05/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2007.
  (from: 10/12/2007)
Výpis zo zápisnice z predstavenstva č. 34/2007.
  (from: 12/28/2007)
Výpis z protokolu predstavenstva č. 108 zo dňa 25.8.2009.
  (from: 09/24/2009)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 22.11.2010.
  (from: 01/20/2011)
Notárska zápisnica N 377/2011, Nz 22109/2011 zo dňa 16.06.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 12/08/2011)
Notárska zápisnica N 165/2012, Nz 23978/2012 zo dňa 28.06.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti. Zmena predmetu podnikania.
  (from: 07/12/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.06.2013.
  (from: 06/27/2013)
Uznesenie dozornej rady per rollam zo dňa 12.06.2013.
  (from: 08/17/2013)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 13.08.2013.
  (from: 10/04/2013)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 11.11.2013.
  (from: 02/01/2014)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 12.06.2013.
  (from: 02/11/2014)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.02.2014.
  (from: 04/01/2014)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 22.04.2014
  (from: 09/19/2014)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 10.07.2014
  (from: 09/19/2014)
Uznesenia predstavenstva zo dňa 15.01.2015.
  (from: 02/17/2015)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 01.06.2015.
  (from: 06/30/2015)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 29.06.2015
  (from: 07/15/2015)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 11.01.2016.
  (from: 01/29/2016)
Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 27.07.2015.
  (from: 01/26/2016)
Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 05.10.2016
  (from: 10/27/2016)
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia N 104/2018, Nz 4766/2018, NCRls 4859/2018 zo dňa 14.02.2018.
  (from: 03/16/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2018.
  (from: 04/11/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 321/2018, Nz 19578/2018, NCRls 19952/2018 zo dňa 15.06.2018.
  (from: 07/20/2018)
Uznesenie dozornej rady prijaté dňa 27.11.2018.
  (from: 02/26/2019)
Date of updating data in databases:  09/27/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person