Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  256/B

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Vysoká pri Morave
  (from: 10/26/1993 until: 09/05/2008)
Poľnohospodárske družstvo
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1993)
Registered seat: 
Hlavná
Vysoká pri Morave
  (from: 10/26/1993 until: 09/05/2008)
Vysoká pri Morave
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1993)
Identification number (IČO): 
00 190 799
  (from: 03/15/1991)
Date of entry: 
03/15/1991
  (from: 03/15/1991)
Date of deletion: 
09/06/2008
  (from: 09/06/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.8.2008, č.k. 34 Exre/145/2008 - 27, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.9.2008 bolo Poľnohospodárske družstvo Vysoká pri Morave vymazané z obchodného registra.
  (from: 09/06/2008)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/15/1991)
Objects of the company: 
výroba, odbyt a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1993)
práce a služby pre členov a ostatných občanov
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1993)
doprava nákladnými autami
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1993)
príprava pôdy, sejba, ochrana a zber úrody
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1993)
stavebná činnosť
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1993)
nákup výrobkov a materiálu na zabezpečenie tejto činnosti
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1993)
obchodná činnosť v oblasti:
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1993)
ubytovania
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1993)
stravovania
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1993)
predaja potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1993)
výroba stavebných výrobkov
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1993)
prenájom objektov (skladov)
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1993)
kooperácia s inými podnikmi za účelom využitia kapacít družstva, pokiaľ to je pre družstvo výhodné.
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 10/26/1993 until: 09/05/2008)
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 10/26/1993 until: 09/05/2008)
výroba a odbyt potravinárskych výrobkov
  (from: 10/26/1993 until: 09/05/2008)
výroba krmovín
  (from: 10/26/1993 until: 09/05/2008)
obchodná činnosť
  (from: 10/26/1993 until: 09/05/2008)
výroba hier a hračiek
  (from: 10/26/1993 until: 09/05/2008)
prenájom strojov a mechanizmov
  (from: 10/26/1993 until: 09/05/2008)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 10/26/1993 until: 09/05/2008)
výroba betónu
  (from: 10/26/1993 until: 09/05/2008)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 10/26/1993 until: 09/05/2008)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 10/26/1993 until: 09/05/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-vývoz odpadu zo septikov a žúmp
  (from: 08/02/1996 until: 09/05/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/26/1993 until: 09/05/2008)
Managing board
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1993)
Valéria Dvoranová - člen
Hlavná 6
Vysoká pri Morave
  (from: 10/26/1993 until: 08/01/1996)
JUDr. Allojz Fischer - podpredseda
Galbavého 1
Bratislava
  (from: 10/26/1992 until: 10/25/1993)
JUDr. Alojz Fischer - podpredseda
Galbavého 1
Bratislava
  (from: 10/26/1993 until: 08/01/1996)
Michal Haluza - člen
Hlavná 8
Vysoká pri Morave
  (from: 10/26/1993 until: 08/01/1996)
Jozef Kavický - člen
Krížna 393
Vysoká pri Morave
  (from: 10/26/1993 until: 08/01/1996)
Ing. Jozef Markovič , CSc. - predseda
Mehringová 12
Bratislava
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1992)
Ing. Vladimír Mindoš - predseda
Devínska cesta 15
Stupava
  (from: 02/27/1995 until: 08/01/1996)
Jozef Podešva - člen
Nám. oslobodenia 4
Vysoká pri Morave
  (from: 10/26/1993 until: 08/01/1996)
Jozef Podešva - člen predstavenstva
Vysoká pri Morave
  (from: 10/26/1992 until: 10/25/1993)
Ing. Alojz Ščepán - predseda
Atletická 14
Trnava
  (from: 10/26/1993 until: 02/26/1995)
Ing. Viktor Tegelhof - člen
Osloboditeľská 8
Bratislava
  (from: 10/26/1993 until: 08/01/1996)
Ambróz Višváder - podpredseda
213
Záhorská Ves
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1992)
Ing. Vladimír Mindoš - predseda
Devínska cesta 15
Stupava
  (from: 08/02/1996 until: 09/05/2008)
JUDr. Alojz Fischer - podpredseda
Galbavého 1
Bratislava
  (from: 08/02/1996 until: 09/05/2008)
Ing. Viktor Tegelhoff - člen
Osloboditeľská 8
Bratislava
  (from: 08/02/1996 until: 09/05/2008)
Valéria Dvoranová - člen
Hlavná 6
Vysoká pri Morave
  (from: 08/02/1996 until: 09/05/2008)
Jozef Kavický - člen
Krížna 393
Vysoká pri Morave
  (from: 08/02/1996 until: 09/05/2008)
Stanislav Plica - člen
Ďurgalova 16
Bratislava
  (from: 08/02/1996 until: 09/05/2008)
Milan Galla - člen
188
Záhorská Ves
  (from: 08/02/1996 until: 09/05/2008)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 10/26/1993 until: 09/05/2008)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 03/15/1991 until: 10/25/1993)
Registered capital: 
2 720 000 Sk
  (from: 02/27/1995 until: 09/05/2008)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 02/27/1995 until: 09/05/2008)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 3.6.2008 č. k. 8K 22/99-847, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.7.2008 v zmysle ktorého súd v konkurznej veci úpadcu Poľnohospodárske družstvo Vysoká pri Morave zrušil konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 12.2.1999 pod č. k. 8K 124/99 - 32, po splnení rozvrhového uznesenia.
  (from: 09/06/2008)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 30.11.1990 podľa Zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Ak sa hospodárenie družstva za kalendárny rok skončí stratou vykázanou v účtovnej evidencii ručia za stratu členovia družstva svojim členským podielom alebo vkladom a to až do jeho výšky celého vkladu, alebo podielu. Pokiaľ je vykázaná strata nižšia, ako čiastka členských podielov a vkladov ručia členovia rovnakým dielom svojho členského podielu a členského vkladu. Stary spis: Dr 177 Stary spis: Dr 2297
  (from: 03/15/1991 until: 09/05/2008)
Družstvo bolo premenené v súlade s ust. Zák.č. 513/91 Zb. spôsobom, ktorý ustanovuje Zákon č. 42/92 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 18.12.1992. Stary spis: Dr 177 Stary spis: Dr 2297
  (from: 10/26/1993 until: 09/05/2008)
Zmena stanov schválená na výročnej členskej schôdzi družstva konanej dňa 24.05.1996. Stary spis: Dr 177 Stary spis: Dr 2297
  (from: 08/02/1996 until: 09/05/2008)
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 8K 22/99-32 zo dňa 12.2.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.3.1999, rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Vysoká pri Morave, 900 66 Vysoká pri Morave, IČO: 00 190 799. Za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Andreu Turnerovú so sídlom AK, Saratovská č. 1/A, 841 01 Bratislava.
  (from: 06/11/1999 until: 09/05/2008)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person