Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  387/B

Business name: 
Imperial Tobacco Slovakia a.s.
  (from: 09/15/2004)
Registered seat: 
Galvaniho 7/A
Bratislava 824 53
  (from: 02/03/2006)
Identification number (IČO): 
31 322 093
  (from: 04/22/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/22/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/22/1992)
Objects of the company: 
výroba tabakových výrobbkov
  (from: 04/22/1992)
nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/16/2005)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tabakom a tabakovými výrobkami
  (from: 08/16/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/16/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom
  (from: 08/16/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/04/1998)
Ing. Dušan Starý - predseda
Záhumenská 684/35
Zavar 919 26
From: 10/31/2019
  (from: 03/05/2020)
Ing. Zuzana Mokrášová - člen
Pri Štifte 4279/16
Senec 903 01
From: 10/31/2019
  (from: 03/05/2020)
Ing. Kamil Provazník - člen predstavenstva
Zítkova 226/6
Praha 153 00
Česká republika
From: 10/02/2018
  (from: 11/14/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a za spoločnosť podpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 03/05/2020)
Capital: 
36 848 868,227171 EUR
  (from: 01/31/2009)
Shares: 
Number of shares: 1110109
Type: kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 04/02/2009)
Stockholder: 
Imperial Tobacco Overseas Holdings (2) Limited
Winterstoke Road 121
Bristol BS3 2LL
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
  (from: 01/16/2004)
Supervisory board: 
Karin Pastorková
Lachova 9
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
From: 06/17/2017
  (from: 07/26/2017)
Peter Žugec
Tehelná 21
Nemecká 976 97
From: 04/21/2018
  (from: 05/26/2018)
Marcin Bulik
Osiedle Zwycięstwa 3/48
Poznań 61-643
Poľská republika
From: 06/17/2017
  (from: 07/26/2017)
Other legal facts: 
Na valnom zromaždení konanom dňa 3.12.1992 a 14.4.1993 bol schválený Dodatok k stanovám. Starý spis: Sa 748.
  (from: 08/23/1993)
Notárska zápisnica č. N 3/94, Nz 3/94 zo dňa 19.1.1994 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaž- denia.
  (from: 05/25/1994)
Notárska zápisnica č. N 34/94, Nz 33/94 zo dňa 5.5.1994 zo zasadnutia dozornej rady. Notárska zápisnica č. N 35/94, Nz 34/94 zo dňa 5.5.1994 zo zasadnutia valného zhromaždenia. Rozhodnutie o zmene živnostenského listu č.j. ŽO 2760/1994/Tg zo dňa 29.4.1994 vydané Obvodným úradom Bratislava 3.
  (from: 09/27/1994)
Rozhodnutie predstavenstva vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.11.994 pod č. N 102/94, Nz 100/94 o zrušení odštepného závodu so sídlom v Prahe.
  (from: 01/11/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 14.6.1996 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici notárom Detmarom Brandi v Hamburgu, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena člena predstavenstva.
  (from: 12/12/1996)
Notárska zápisnica N 217/96, Nz 196/96 zo dňa 13.11.1996 z mimoriadného valného zhromaždenia.
  (from: 05/28/1997)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 4.3.1997, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 52/97, Nz 49/97 spísanou notárkou JUDr. Oľgou Folbovou. Notárska zápisnica N 25/97, Nz 27/97 osvedčujúca mimoriadné valné zhromaždenie konané dňa 9.7.1997.
  (from: 11/14/1997)
na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.11.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 285/97, Nz 267/97 napísanej dňa 7.11.1997 notárom JUDr. Folbovou v Bratislave bol schválený dodatok č. 4 k stanovám.
  (from: 02/05/1998)
na valnom zhromaždení dňa 4.3.1998 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 47/98, Nz 44/98 napísanej dňa 4.3.1998 notárom JUDr. Folbovou v Bratislave bola schválená zmena stanov v časti konanie menom spoločnosti.
  (from: 06/04/1998)
Notárska zápisnica N 17/98, Nz 17/98 zo dňa 20.1.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Notárska zápisnica N 313/98, Nz 291/98 zo dňa 10.9.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 01/04/1999)
Rozhodnutie Valného zhromaždenia Slovak International Tabak, a.s. S.I.T., zo dňa 6.7.1999 o znížení základného imania. Základné imanie spoločnosti Slovak International Tabak, a.s. S.I.T. sa znižuje o SKK 73.000.000,00 (slovom: sedemdesiattri miliónov slovenských korún) nasledovným spôsobom: - vzatím z obehu hromadnej akcie Séria: A, Číslo : 000001 v celkovej menovitej hodnote SKK 33.109.000,00 ktorá nahrádza 33 109 kusov akcií spoločnosti s menovitou hodnotou každej jednej akcie SKK 1 000,00, a to jej vykúpením. - vzatím z obehu 39 891 kusov akcií spoločnosti s menovitou hodnotou každej jednej akcie SKK 1 000,00, a to ich vykúpením. Toto vzatie akcií z obehu sa uskutoční tak, že sa vezme z obehu hromadná akcia Séria : A, Číslo. 000001 v celkovej menovitej hodnote SKK 250.000.000,00, ktorá nahrádza 250 000 kusov akcií a vymení sa za hromadnú akciu v celkovej menovitej hodnote SKK 210 109 000,00, ktorá bude nahrádzať 210 109 kusov akcií spoločnosti v menovitej hodnote každej jednej akcie SKK 1 000,00. Výška zníženia základného imania S.I.T., a.s. je v rozsahu SKK 73.000.000,00 (slovom: sedemdesiattri miliónov), teda výška základného imania sa znižuje z : SKK 1.183.109.000,00 (slovom: jednamiliardastoosemdesiattri miliónov stodeväťtisíc) na SKK 1.110.109.000,00 (jednamiliardastodesať miliónov stodeväťtisíc).
  (from: 08/25/1999)
Notárska zápisnica N 256/99, Nz 243/99 spísaná dňa 27.9.1999 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho VZ, na ktorom bola schválená personálna zmena v dozornej rade.
  (from: 10/26/1999)
Notárska zápisnica N 305/99, Nz 291/99 spísaná dňa 16.11.1999 notárkou JUDr Oľgou Folbovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené nové znenie stanov.
  (from: 12/23/1999)
Notárska zápisnica č. N 140/2000, Nz 128/2000 spísaná dňa 26.5.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o schválení nového člena predstavenstva.
  (from: 04/17/2001)
Zmena adresy pobyte v SR Colin Ashley Brown.
  (from: 12/10/2001)
Notárska zápisnica N 233/2001, Nz 211/2001 spísaná dňa 14.9.2001 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené odvolanie a menovanie členov predstavenstva. Funkcia členov predstavenstva M Nennhausa a J.A.O.Bordeho sa končí dňom 14.9.2001.
  (from: 04/02/2002)
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 26. 2. 2002 boli schválené podstatné navrhované zmeny Stanov v zmysle novely č. 500/2001 Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 1. 2002: - doba trvania funkčného obdobia členov dozornej rady a predstavenstva - voľba členov dozornej rady volených zamestnancami.
  (from: 04/26/2002)
Notárska zápisnica N 384/02, NZ 345/02 spísaná dňa 21.11.2002 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z volieb zástupcov zamenstnancov do dozornej rady zo dňa 15.10.2002. Funkcia členov dozornej rady M. A. Häusslera, D. Müllera, Ing. V. Maťovčíka, T. Paternota sa končí dňom 21.11.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. M. Macka a Ing. K. Piecelovej Guspanovej sa končí dňom 15.10.2002.
  (from: 02/11/2003)
Funkcie členov predstavenstva Colina Ashley Browna a Torjörna sa končí dňom 18.8.2003. Michael Pietz, deň zániku funkcie člena dozornej rady je 18.8.2003. Rozhodnutie jediného akcionára o personálných zmenách v predstavenstve a dozornej rade spoločnosti, o zmene stanov spoločnosti a o zrušení časti predmetu podnikania spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 238/2003, Nz 71563/2003 zo dňa 18.8.2003 spísanej notárkou JUDr. Máriou Malíkovou so sídlom v Bratislave.
  (from: 01/14/2004)
Ian Alistair Ross, deň zániku funkcie: 15.12.2003. Andreas Landt, deň zániku funkcie: 15.12.2003. Gary Aldridge, deň zániku funkcie: 15.12.2003. Torsten Timm, deň zániku funkcie: 15.12.2003. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2003.
  (from: 09/06/2004)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 13.10.2004
  (from: 11/09/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.01.2006.
  (from: 02/03/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.09.2011.
  (from: 09/23/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.06.2012.
  (from: 07/13/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.09.2013.
  (from: 09/13/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.09.2013.
  (from: 10/01/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2013.
  (from: 12/01/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.08.2014.
  (from: 08/26/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2016.
  (from: 10/28/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.6.2017.
  (from: 07/26/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 715/2019, Nz 37439/2019, zo dňa 30.10.2019.
  (from: 03/05/2020)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person