Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  781/B

Business name: 
C - CODUM a.s. v likvidácii
  (from: 01/09/1998 until: 11/23/2021)
C - CODUM a.s.
  (from: 12/10/1997 until: 01/08/1998)
COOPEX - CODUM a.s.
  (from: 01/17/1995 until: 12/09/1997)
Registered seat: 
Pobrežná 2
Bratislava 851 01
  (from: 01/17/1995 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 386 750
  (from: 01/17/1995)
Date of entry: 
01/17/1995
  (from: 01/17/1995)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/17/1995)
Objects of the company: 
konštrukčné práce v strojárstve
  (from: 01/17/1995 until: 11/23/2021)
výroba kancelárskych, školských, reklamných a aranžérskych potrieb z plastov a kovu
  (from: 01/17/1995 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/17/1995 until: 11/23/2021)
Management body: 
likvidátor
  (from: 01/09/1998 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 02/22/1996 until: 01/08/1998)
Managing board
  (from: 03/28/1995 until: 02/21/1996)
Managing board
  (from: 01/17/1995 until: 03/27/1995)
Mgr. Alexander Erdös
nám.SNP 955/2
Galanta
  (from: 01/17/1995 until: 03/27/1995)
Mgr. Alexander Erdös - predseda
nám.SNP 955/2
Galanta
  (from: 03/28/1995 until: 03/21/1996)
Mgr. Alexander Erdös - predseda
nám.SNP 995/2
Galanta
  (from: 03/22/1996 until: 01/08/1998)
Ing. Iveta Griačová
Palisády 17
Bratislava
  (from: 03/14/1997 until: 01/08/1998)
Ing. Vladimír Krajča
Pifflova 4
Bratislava
  (from: 01/17/1995 until: 03/21/1996)
Ing. Vladimír Krajča
Pifflova 4
Bratislava
  (from: 03/22/1996 until: 01/08/1998)
Leighton Q.J. Klevana
Na štyridsiatku 3
Bratislava
  (from: 02/22/1996 until: 03/13/1997)
Ing. Soňa Machatová
Veternicova 23
Bratislava
  (from: 02/22/1996 until: 03/21/1996)
Ing. Soňa Machatová
Veternicová 23
Bratislava
  (from: 03/14/1997 until: 01/08/1998)
Ing. Ernest Szabo
Topoľčianska 17
Bratislava
  (from: 03/22/1996 until: 01/08/1998)
Ing. Stanislav Šišlák
Vranovská 59
Bratislava
  (from: 01/17/1995 until: 03/21/1996)
Ing. Lena Vincencová
Internátna 27
Banská Bystrica
  (from: 03/22/1996 until: 03/13/1997)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti sú oprávnený konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej traja členovia predstavenstva.
  (from: 02/22/1996 until: 01/08/1998)
Za spoločnosť konajú a v mene spoločnosti podpisujú buď dvaja členovia predstavenstva alebo generálny riaditeľ v rozsahu svojho písomného poverenia od predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Generálny riaditeľ Ing.Stanislav Šišlák, bytom Vranovská 59, Bratislava.
  (from: 03/28/1995 until: 02/21/1996)
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/17/1995 until: 03/27/1995)
Capital: 
2 182 000 Sk
  (from: 02/22/1996 until: 11/23/2021)
1 200 000 Sk
  (from: 03/28/1995 until: 02/21/1996)
1 000 000 Sk
  (from: 01/17/1995 until: 03/27/1995)
Shares: 
Number of shares: 2182
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/22/1996 until: 11/23/2021)
Number of shares: 1200
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/28/1995 until: 02/21/1996)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/17/1995 until: 03/27/1995)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Kadvolt
nábr.Svobodu 20
Bratislava
  (from: 01/17/1995 until: 03/21/1996)
Ing. Miroslav Kadvolt
nábr.L.Svobodu 20
Bratislava
  (from: 03/22/1996 until: 11/23/2021)
Ing. František Krajča , CSc.
F.Kráľa 20
Bratislava
  (from: 03/22/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Ernest Szabo
Topoľčianska 17
Bratislava
  (from: 01/17/1995 until: 03/21/1996)
Ing. Mária Takáčová
Chalupkova 13
Senec
  (from: 02/22/1996 until: 11/23/2021)
Ľuboš Zuber
Farského 14
Bratislava
  (from: 01/17/1995 until: 02/21/1996)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Marián Kulifaj
Nobelova 1
Bratislava
  (from: 01/09/1998 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti koná likvidátor. Za spoločnosť podpisuje likvidátor tak, že k zneniu jej likvidačného obchodného mena pripojí svoj podpis.
  (from: 01/09/1998 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.11.1994 podľa ust. §§ 154 až 220 Zák.č. 513/1991 Zb. Vznikla premenou podľa ust. § 69 Zák.č. 513/1991 Zb. zo spoločnosti COOPEX - CODUM spol.s r.o., so sídlom v Bratislave, Pobrežná 2 a preberá všetky práva a záväzky tejto zaniknutej spoločnosti.
  (from: 01/17/1995 until: 11/23/2021)
Na valnom zhromaždení dňa 13.2.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 44/95, Nz 44/95 napísanej dňa 13.2.1995 notárom JUDr.Pavlovičom v Bratislave na ktorom bola schválená zmena stanov zápisnice na zasadnutí predstavenstva v dňoch 8.2.1995 a 14.2.1995 na ktorých boli vymenovaný generálny riaditeľ Ing. S.Šišlák a zvolený predseda predstavenstva Mgr.A.Erdös.
  (from: 03/28/1995 until: 11/23/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.1995, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 150/95, Nz 150/95 napísaná dňa 29.5.1995 notárom JUDr.Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/22/1996 until: 11/23/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.1.1996. Zápisnica zo spoločného zasadania predstavenstva a dozornej rady zo dňa 11.1.1996.
  (from: 03/22/1996 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica N 316/96, Nz 306/96 spísaná dňa 24.9.1996 notárom JUDr.Miroslavom Pavlovičom osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.9.1996, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a bola schválená zmena stanov v článku 9 a 17.
  (from: 03/14/1997 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica N 474/97, Nz 465/97 spísaná dňa 4.11.1997 notárom JUDr.Miroslavom Pavlovičom, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. I ods.1. Zmena obchodného mena z COOPEX - CODUM a.s. na C - CODUM a.s.
  (from: 12/10/1997 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica N 562/97, Nz 553/97 zo dňa 17.12.1997.
  (from: 01/09/1998 until: 11/23/2021)
Dohodovacie konanie začaté dňom 23.12.1997 spis č.k. 6 K 213/97. Uznesenie č.k. 6 K 213/97-54 o vyhlásení konkurzu na majetok C - CODUM, a.s. v likvidácii Bratislava. Za správcu konkurznej podstaty sa ustanovuje JUDr. Mária Ďurajdová, advokátka, Pražská 11, 949 01 Nitra.
  (from: 11/20/1998 until: 11/23/2021)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k: 6K 213/97- 283 zo dňa 6.2. 2003, ktorým bol zrušený konkurz, vyhlásený na majetok úpadcu uznesením č.k: 6K 213/97 - 54 zo dňa 24.7. 1998, po splnení rozvrhového uznesenia. JUDr. Mária Cabadajová, advokátka, sídlo AK Račianska 109/A, 831 02 Bratislava bola zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť.
  (from: 07/22/2003 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person