Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  581/B

Business name: 
Doprastav, a.s.
  (from: 12/27/1993)
Registered seat: 
Drieňová 27
Bratislava 826 56
  (from: 06/03/2006)
Identification number (IČO): 
31 333 320
  (from: 12/27/1993)
Date of entry: 
12/27/1993
  (from: 12/27/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/27/1993)
Objects of the company: 
prenájom dopravných a mechanizačných prostredkov, stavebných dielcov a podporných stvebných konštrukcií
  (from: 12/27/1993)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 10/28/1994)
projektovanie stavieb - dopravné stavby, pozemné komunikácie a letiská
  (from: 11/29/1999)
poskytovanie prechodného ubytovania za odplatu
  (from: 11/29/1999)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 11/29/1999)
činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. d/ zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (from: 11/29/1999)
činnosť autorizovanej osoby ako skúšobného laboratória na vykonávanie činnosti pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov
  (from: 09/05/2000)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 02/04/2002)
výroba, predaj, montáž a požičiavanie dopravných značiek a informačných systémov
  (from: 05/15/2002)
galvanizácia kovov
  (from: 06/03/2004)
vykonávanie protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií
  (from: 06/03/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/18/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania)
  (from: 09/24/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/12/2007)
činnosť účtovných a ekonomických poradcov
  (from: 12/12/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/12/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s iným, než nebezpečným odpadom
  (from: 12/12/2007)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie viazačov bremien, - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na Aa, Ab, Ad, Ba, Bb, Bc, Be, Bf, Bh, C, - výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (from: 02/28/2008)
vyhodnocovanie realizačnej dokumentácie
  (from: 06/06/2009)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (from: 06/06/2009)
montáž zdvíhacích zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (from: 06/06/2009)
oprava pracovných strojov
  (from: 06/06/2009)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 06/06/2009)
zámočníctvo
  (from: 06/06/2009)
kovoobrábanie
  (from: 06/06/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebnej výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/2009)
vykonávanie a vyhodnocovanie preukazných a kontrolných skúšok materiálov, polotovarov, výrobkov, stavebných hmôt a látok používaných v stavebníctve / nejde o činnosť autorizovanej osoby podľa zákona č.264/1999 Z.z. /
  (from: 06/06/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/2009)
prenájom nehnuteľnostínebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 06/06/2009)
výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov
  (from: 06/06/2009)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 06/06/2009)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 06/06/2009)
zhodnocovanie iných ako nebezpečných odpadov mobilnými zariadeniami
  (from: 06/06/2009)
iné podnikanie v civilnom letectve
  (from: 06/06/2009)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na zariadenia typu Ab 1, b2, Bb 1, b2
  (from: 06/06/2009)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb / § 44 živn.zák. / alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (from: 06/06/2009)
činnosti vo vojenskom letectve ( vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky )
  (from: 06/06/2009)
vykonávanie geodetických prác
  (from: 07/14/2009)
poskytovanie skladovacích služieb
  (from: 08/06/2011)
asfaltérske práce
  (from: 07/10/2012)
oprava výtlkov
  (from: 07/10/2012)
inžinierska činnosť (obstarávateľská činnosť v stavebníctve)
  (from: 07/19/2012)
zváračské práce (zváranie oblúkom, zváranie v ochrannej atmosfére)
  (from: 07/19/2012)
živičné práce (výroba a pokládka asfaltových a bitumenových zmesí)
  (from: 07/19/2012)
realitná činnosť (sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností)
  (from: 07/19/2012)
vyhotovovanie dokumentácie pre vykonávanie prác na stavbe (vyhotovovanie realizačnej dokumentácie)
  (from: 07/19/2012)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 01/14/2015)
počítačové služby
  (from: 01/14/2015)
Technik požiarnej ochrany
  (from: 09/12/2017)
Bezpečnostnotechnické služby
  (from: 09/12/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/04/2002)
Ing. Dušan Mráz - predseda
Stromová 472/7
Budča 962 33
From: 06/30/2018
  (from: 07/25/2018)
Mgr. Roman Guniš - člen
Strážna 12708/17
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/30/2018
  (from: 07/25/2018)
Ing. Marek Očenáš - Member of the Board of Directors
Skuteckého 15614/23
Banská Bystrica 974 01
From: 06/30/2018
  (from: 12/16/2021)
Ing. Peter Milan - člen
Nevädzová 17211/6F
Bratislava 821 01
From: 06/30/2018
  (from: 07/25/2018)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/31/2005)
Capital: 
22 182 468 EUR Paid up: 22 182 468 EUR
  (from: 08/17/2016)
Shares: 
Number of shares: 1008294
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 22 EUR
  (from: 01/10/2017)
Supervisory board: 
Ing. Marcela Cerulíková
Bulíkova 15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 06/30/2018
  (from: 07/25/2018)
Ing. Ľubomír Dutko
Dominika Tatarku 258/5
Poprad 058 01
From: 06/30/2018
  (from: 07/25/2018)
Ing. Peter Horal
Panenská 3474/7
Trenčín 911 01
From: 06/30/2018
  (from: 07/25/2018)
Ing. František Očkaják
Lán 529/48
Lokca 029 51
From: 04/01/2019
  (from: 06/04/2019)
Ing. Oliver Čvirik
Kotešová 291
Kotešová 013 61
From: 08/01/2020
  (from: 12/01/2020)
Ing. Martin Mráz
Kimovská 9360/38
Zvolen 960 01
From: 06/17/2021
  (from: 07/13/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená dňa 17.12.1993 zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR v zmysle ust. § 162 Obchodného zákonníka, § 28 ods. 1 Zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a doplnkov a § 12 ods. 1 písm. a/ Zák. č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov vo veciach prevodu majetku štátu na iné osoby a Fonde národného majetku SR a v súlade so schváleným privatizačným projektom reg. č. 2/93, vypracovaným pre prevatizáciu štátneho podniku Doprastav Bratislava.
  (from: 12/27/1993)
1. zasadnutie predstavenstva dňa 5.1.1994 rozhodnutie generálneho riaditeľa č.1/1994 zo dňa 12.1.1994, rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 3/1994 zo dňa 28.2.1994.
  (from: 07/19/1994)
Valné zhromaždenie dňa 19.4.1995 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti.
  (from: 06/19/1995)
Valné zhromaždenie dňa 15.12.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti, notárska zápisnica N 243/95, Nz 243/95 zo dňa 15.12.1995.
  (from: 03/15/1996)
Notárska zápisnica N 89/96, Nz 89/96 zo dňa 10.4.1996 a stanovy spoločnosti doplnené v časti VII. čl. XXI.
  (from: 05/29/1996)
Notárska zápisnica N 257/96, Nz 257/96 spísaná dňa 25.11.1996 notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenie konaného dňa 25.11.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/29/1997)
Výpis z uznesenia presestavenstva zo dňa 6.3.1997. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie vo forme notárskej zápisnice N 49/97, Nz 49/97mzo dňa 27.3.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/30/1997)
Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 7.4.1998, priebeh ktorého bol osvedčný do notárskej zápisnice č. N 96/98, Nz 94/98.
  (from: 05/25/1998)
Notárska zápisnica N 111/99, Nz 11/99 zo dňa 16.4.1999 a stanovy spoločnosti, notárska zápisnica N 295/99, Nz 293/9 zo dňa 19.11.1999 z mimoriadneho valného zhromaždenia a stanovy spoločnosti.
  (from: 11/29/1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 151/00, Nz 151/00.
  (from: 07/03/2000)
Notárska zápisnica N 87/01, Nz 87/01 zo dňa 20.4.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola shválena zmena stanov. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 8.8.2001.
  (from: 09/10/2001)
Notárska zápisnica č.N 501/01, Nz 499/01 zo dňa 23.11.2001 osvedčujuca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Notárska zápisnica č. N 419/01, Nz 419/01 zo dňa 21.12.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady a úplné znenie stanov spoločnosti.
  (from: 02/04/2002)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 113/02, Nz 113/02 zo dňa 9.4.2002.
  (from: 05/15/2002)
Viliam Turanský, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. Viktor Karel, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. Ivan Šesták, deň zániku funkcie:14.5.2003. Ing. Dušan Mráz, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. František Klepetko, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. František Potisk, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. Daniel Knotek, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Notárska zápisnica č. N 174/03, Nz 36249/03 zo dňa 14.5.2003.
  (from: 09/19/2003)
Zanikajúca spoločnosť: Obchodné meno: Slovdrex, a.s. Sídlo: Nitrianska 9, 903 01 Senec IČO: 35 718 552 Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.5.2004, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 281/04, Nz 39952/04 v súlade zo zmluvou o zlúčení sa spoločnosť DOPRASTAV a.s. zlučuje so spoločnosťou SLOVDREX akciová spoločnosť, ktorej je jediným akcionárom a ktorá zaniká. Po spoločnosti SLOVDREX akciová spoločnosti, so sídlom Nitrianska 9, Senec, IČO 35 718 552 na nich prechádza všetko imanie, práva, povinnosti aj záväzky i neznáme.
  (from: 06/03/2004)
Notárska zápisnica N 130/2005, Nz 20537/2005, NCRls 20296/2005 napísaná dňa 10.05.2005 notárkou JUDr. Dagmar Ravlukovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia (zmena stanov spoločnosti). Ing. Ivan Romšák, Ing. Miloslav Spišák, Ing. Svatoslav Duda - funkcia členov dozornej rady do 10.05.205.
  (from: 05/31/2005)
Funkcia členov predstavenstva Ing.Zdeňka Šinovského a Ing.Jiřího Bělohlava skončila 01.09.2005.
  (from: 09/10/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2006.
  (from: 06/03/2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.5.2009.
  (from: 06/06/2009)
Notárska zápisnica N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 07/14/2009)
Správa o výsledku voľby členov dozornej rady zastupujúcich zamestnancov zo dňa 26.04.2010.
  (from: 06/05/2010)
Notárska zápisnica č.118/2011, Nz 17209/2011, NCRls 17636/2011 zo dňa 12.05.2011.
  (from: 08/06/2011)
Notárska zápisnica č. N 299/2011, NZ 38442/2011, NCRls 39444/2011 zo dňa 13.10.2011.
  (from: 11/29/2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárksa zápisnica zo dňa 15.05.2012.
  (from: 05/30/2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 258/2012, Nz 16989/2012, NCRIs 17370/2012 dňa 15.05.2012.
  (from: 07/10/2012)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 14.05.2012.
  (from: 07/19/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N238/2013, Nz 8231/2013, NCRIs 8435/2013.
  (from: 03/28/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N238/2013, Nz 8231/2013, NCRIs 8435/2013.
  (from: 04/06/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.05.2013.
  (from: 06/06/2013)
Uznesenie Predstavenstva zo dňa 07.06.2013.
  (from: 06/18/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.07.2013.
  (from: 07/13/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.05. 2009.
  (from: 01/14/2015)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 05/08/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.04.2014, sp. zn. 6R/1/2014 - 1674, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 08.05.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Doprastav, a. s. , so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava.
  (from: 01/21/2015)
Restructuring trustee: 
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s.
Nám. M. Benku 10
Bratislava
Mark: S1169
From: 05/08/2014
  (from: 06/21/2014)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 01/06/2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 29.12.2014 sp. Zn. 6R/1/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 06.01.2015, súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: Doprastav, a. s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO : 31 333 320.
  (from: 01/21/2015)
Date of updating data in databases:  05/18/2022
Date of extract :  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person