Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  655/V

Business name: 
ETC VSŽ, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 10/01/1991 until: 09/28/1995)
Registered seat: 
Letná 42
Košice 040 01
  (from: 08/30/1993 until: 09/28/1995)
Košice
  (from: 10/01/1991 until: 08/29/1993)
Identification number (IČO): 
17 079 250
  (from: 10/01/1991)
Date of entry: 
10/01/1991
  (from: 10/01/1991)
Person dissolved from: 
29.9.1995
  (from: 09/29/1995)
Date of deletion: 
09/29/1995
  (from: 09/29/1995)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 09/29/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/1991)
Objects of the company: 
rozvoj a získavanie kvalifikácie manažérov, vrátane prípravy mladých manažérov špecialistov v oblastiach: techniky a technológie vrátane noriem a štandartov, medzinárodného obchodu a marketingu, financovania a bankovníctva, národohospodárskych a podnikohospodárskych
  (from: 10/01/1991 until: 08/29/1993)
kurzy riadenia pre majstrov a predákov adaptačné, pre absolvenstov univerzít, vysokých a stredných skôl pri nástupe do zamestnania prierezové a špecializované, pre pracovníkov úradov miestnej a štátnej správy, pre odborových funkcionárov, pre rozvoj súkromného podnikania pre sekretariát a korešpodenciu jazykové, pre dospelých, deti a mládež v oblasti informatiky, výpočtovej techniky, elektroniky a robotiky pre dospelých ako aj pre deti a mládež v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pracovného a životného prostredia v oblasti práva kvality rozvoja osobnosti, vrátane psychológie a sociológie pre získanie a rozvoj kavalifikácie pre robotnícke profesie, najmä zváračov a paličov, obsluhu a údržbu dvíhacích a dopravných zariadení, plynových a tlakových zariadení, elektrozariadení a pod. špecializované, pre robotnícke profesie, vrátane kurzov pre zahraničných pracovníkov, pre pracovníkov vzdelávacích inštitútov, vrátane prípravy lektorov pre rôzne druhy kurzov
  (from: 10/01/1991 until: 08/29/1993)
kooperácia s univerzitami a vysokými školami v ČSFR a zahraničí v oblasti postgraduálneho štúdia a vedeckej prípravy so zahraničnými partnermi: vo vzdelávaní a výcviku našich pracovníkov, vrátane zabezpečenia kurzov a stáži v zahraničí, pri príprave a realizácii rozvojových projektov u nás alebo v tretích krajinách, vrátane transferu know-how, pri príprave a realizácii kurzov, seminárov, stáží a iných foriem výcviku cudzincov u nás, pri príprave, výbere a vysielaní našich špecialistov na prácu v zahraničí najmä v rozvojových krajinách
  (from: 10/01/1991 until: 08/29/1993)
účelovo orientované odborné semináre a konferencie, vrátane medzinárodných
  (from: 10/01/1991 until: 08/29/1993)
profesné hodnotenie, testovanie spôsobilosti pracovníkov
  (from: 10/01/1991 until: 08/29/1993)
tlmočnícke a prekladateľské služby
  (from: 10/01/1991 until: 08/29/1993)
rozvoj vyučovacích metód, vrátane vývoja špecializovaného softwaru pre Computer Aided Learning, Training, implementácie a poskytovanie progresívnych metód samoštúdia
  (from: 10/01/1991 until: 08/29/1993)
príprava a výroba učebných pomôcok a študijných materiálov, vrátane edičnej činnosti
  (from: 10/01/1991 until: 08/29/1993)
poradenská a konzultačná činnosť v rôznych oblastiach vzdelávania
  (from: 10/01/1991 until: 08/29/1993)
služby Snack baru a Fitness centra
  (from: 10/01/1991 until: 08/29/1993)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 08/30/1993 until: 09/28/1995)
sprostredkovanie v oblasti výchovy a vzdelávania
  (from: 08/30/1993 until: 09/28/1995)
tlmočnícke a prekladateľské služby z/do jazyka anglického, ruského, nemeckého a francúzskeho
  (from: 08/30/1993 until: 09/28/1995)
edičná činnosť-vydávanie neperiodických publikácií
  (from: 08/30/1993 until: 09/28/1995)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vzdelávania dospelých
  (from: 08/30/1993 until: 09/28/1995)
vyučovanie jazyka anglického a ruského
  (from: 08/30/1993 until: 09/28/1995)
vyučovanie jazyka nemeckého
  (from: 08/30/1993 until: 09/28/1995)
vyučovanie jazyka francúzskeho
  (from: 08/30/1993 until: 09/28/1995)
Partners: 
VSŽ, akciová spoločnosť, Košice
  (from: 08/30/1993 until: 09/28/1995)
VSŽ, akciová spoločnosť, Košice
  (from: 10/01/1991 until: 08/29/1993)
Contribution of each member: 
VSŽ, akciová spoločnosť, Košice
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/30/1993 until: 09/28/1995)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/30/1993 until: 09/28/1995)
konatelia
  (from: 10/01/1991 until: 08/29/1993)
Ing. Viliam Grega
Tr. SNP č.8
Košice
  (from: 08/30/1993 until: 09/04/1994)
Ing. Augustín Pullman
Michalovská 31
Košice
  (from: 08/30/1993 until: 09/28/1995)
Ing. Anna Šrobárová
nám. Ľ. Štúra 2
Moldava nad Bodvou
  (from: 09/05/1994 until: 09/28/1995)
Ing. Štefan Pčola
Baltická 11
Košice
  (from: 09/05/1994 until: 09/28/1995)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 08/30/1993 until: 09/28/1995)
Ing. Augustín Pullman - riaditeľ Ing. Viliam Grega - námestník riaditeľa Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisuje písomnosti o právnych úkonoch, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti štatutárny zástupca spoločnosti a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/01/1991 until: 08/29/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 10/01/1991 until: 09/28/1995)
Supervisory board: 
Ing. Ladislav Bruňák - predseda
Humenská 3
Košice
  (from: 08/30/1993 until: 09/28/1995)
PhDr. Michal Handiak - člen
Tr. SNP č.59
Košice
  (from: 08/30/1993 until: 09/28/1995)
Ing. Gabriel Lešinský - člen
Michalovská 1
Košice
  (from: 08/30/1993 until: 09/28/1995)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a : Obchodné meno: ETC VSŽ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Sídlo: Letná 42, Košice 040 01 IČO: 17 079 250 ako aj všetky doteraz platné zápisy pre jej zrušenie bez likvidácie zlúčením v zmysle rozhodnutia jediného spoločníka osvedčeného notárskou zápisnicou dňa 22.8.1995 podľa § 69 ods. 3 zák.č. 513/91 Zb. Majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti preberá Psychológia VSŽ, spol. s r. o., Košice so sídlom Vstupný areál VSŽ Košice-Šaca ku dňu 1.10.1995.
  (from: 09/29/1995)
Zmeny v zápise urobené na základe zmeny zo dňa 17.12.1992 zakladateľskej listiny, v súlade s ust. § 764 odst. 2 zák.č. 513/91 Zb. Zmena zo dňa 11.7.1994 zakladateľskej listiny.
  (from: 09/05/1994 until: 09/28/1995)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou č. N 383/91, Nz 374/91 dňa 18. 6. 1991 pred Št. notárstvom Košice-mesto na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/90 Zb.
  (from: 10/01/1991 until: 09/28/1995)
Zmeny v zápise prevedené na základe zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 800/92, NZ 752/92 zo dňa 17.12.1992 v súlade s § 764 ods. 2 zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 08/30/1993 until: 09/04/1994)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person