Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3496/B

Business name: 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
  (from: 01/01/2005)
Registered seat: 
Drieňová 24
Bratislava 820 09
  (from: 01/01/2005)
Identification number (IČO): 
35 914 921
  (from: 01/01/2005)
Date of entry: 
01/01/2005
  (from: 01/01/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/2005)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 01/01/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/01/2005)
kopírovacia a fotografická činnosť
  (from: 01/01/2005)
organizačné zabezpečenie vzdelávania v oblasti železničnej dopravy
  (from: 01/01/2005)
výroba náhradných dielcov do strojov a mechanizmov
  (from: 01/01/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/01/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/01/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2005)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 01/01/2005)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 01/01/2005)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/01/2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 01/01/2005)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 01/01/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware, software
  (from: 01/01/2005)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 01/01/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/01/2005)
zasielateľstvo
  (from: 01/01/2005)
opravy pracovných strojov
  (from: 01/01/2005)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 01/01/2005)
prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov
  (from: 01/01/2005)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 01/01/2005)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2005)
činnosť colného deklaranta
  (from: 01/01/2005)
kovoobrábanie
  (from: 01/01/2005)
geodetické a kartografické práce
  (from: 01/01/2005)
prevádzkovanie odborných knižníc
  (from: 01/01/2005)
prevádzkovanie dopravy na dráhe - celoštátne a regionálne dráhy, za účelom prepravy nákladu (vecí) v nákladnej doprave
  (from: 07/08/2005)
prevádzkovanie dopravy na dráhe - vlečke (na základe jednotlivých licencií)
  (from: 07/08/2005)
overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel podľa § 50 ods. 2 zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov pred uvedením do prevádzky na železničných a špeciálnych dráhach a vykonávaním pravidelných technických kontrol dráhových vozidiel v prevádzke
  (from: 07/08/2005)
vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv a rekonštrukcií dráhových vozidiel
  (from: 07/08/2005)
vykonávanie prehliadok, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových
  (from: 07/08/2005)
vykonávanie montáží, rekonštrukcií, opráv, údržby, obsluhy, prehliadok a skúšok určených technických zariadení elektrických
  (from: 07/08/2005)
vykonávanie prehliadok, údržby, opráv, obsluhy, revízií a skúšok zdvíhacích zariadení
  (from: 07/08/2005)
vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových
  (from: 07/08/2005)
zváranie dráhových vozidiel
  (from: 07/08/2005)
nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel
  (from: 07/08/2005)
elektroenergetika v rozsahu podnikania: dodávka elektriny a distribúcia elektriny
  (from: 11/05/2008)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 07/08/2005)
výskum a vývoj v oblasti dopravy
  (from: 07/23/2005)
informatívne meranie fyzikálnych a chemických veličín
  (from: 07/12/2016)
kontrola hydrantov
  (from: 07/23/2005)
Čistiace a upratovacie práce
  (from: 07/23/2005)
manipulácia s tovarom, prekládka, nakládka, vykládka vagónov, intermodálnych prepravných jednotiek a cestných nákladných vozidiel a váženie cestných nákladných vozidiel
  (from: 06/17/2008)
prenájom strojov, zariadení a nástrojov
  (from: 07/23/2005)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 07/23/2005)
prevádzkovanie dráhy - jednoduchej železničnej vlečky na základe jednotlivých povolení
  (from: 04/18/2007)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže alebo odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 06/17/2008)
bezpečnostnotechnická služba
  (from: 05/15/2014)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov
  (from: 05/15/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/01/2005)
Ing. Roman Gono - predseda predstavenstva
Topoľová 1959/30
Topoľčany 955 01
From: 04/24/2020
  (from: 05/28/2020)
Ing. Jaroslav Daniška - Vice-chairman of the Board of Directors
Leškova 3006/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 04/07/2021
  (from: 05/19/2021)
Ing. Ľubomír Kuťka - člen predstavenstva
Jelšová 5101/30
Bernolákovo 900 27
From: 04/07/2021
  (from: 05/19/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/01/2005)
Capital: 
401 646 418,3754 EUR Paid up: 401 646 418,3754 EUR
  (from: 01/23/2009)
Shares: 
Number of shares: 121
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319 391,8874 EUR
  (from: 01/23/2009)
Stockholder: 
Slovenská republika - práva štátu ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody 6
Bratislava 811 06
  (from: 07/12/2016)
Supervisory board: 
Ing. Ján Lupták , predseda dozornej rady
Užhorodská 175/15
Michalovce 071 01
From: 10/12/2017
  (from: 11/16/2017)
Jozef Róbert Šmigalla
Karpatská 6594/8
Prešov 080 01
From: 01/01/2020
  (from: 03/07/2020)
Peter Pikna
Filipinského cesta 9
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/01/2020
  (from: 03/07/2020)
Mgr. Lukáš Parízek
Šuty 10173/32A
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 02/04/2021
  (from: 02/18/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 511/2004, Nz 89827/2004 rozdelením obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 828 226, v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť je právnym nástupcom a zároveň preberá všetky práva a záväzky obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 828 226 ku dňu 01.01.2005.
  (from: 01/01/2005)
Notárska zápisnica N 211/2005, Nz 27987/2005, NCRls 27618/2005 napísaná dňa 20.06.2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
  (from: 07/08/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 211/05 Nz 27987/05 dňa 20.06.2005 JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
  (from: 07/23/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 381/2005, Nz 51901/2005, NCRIs 51226/2005 napísaná dňa 2.11.2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom o zvýšení základného imania spoločnosti upísaním nových akcií.
  (from: 11/24/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.09.2006.
  (from: 09/26/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2006
  (from: 10/14/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2006.
  (from: 11/04/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.12.2006. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 13.11.2006.
  (from: 01/23/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 8/2007, N 11744/2007 dňa 27.03.2007 - zmena stanov a rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 04/18/2007)
Notárska zápisnica č. N 32/2008, Nz 14892/2008, NCRls 14760/2008 zo dňa 10.04.2008.
  (from: 06/17/2008)
Notárska zápisnica N 105/2008, Nz 42165/2008 zo dňa 08.10.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 11/05/2008)
Protokol o voľbách členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 10.12.2009.
  (from: 02/02/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.7.2010.
  (from: 08/21/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.9.2010 a zo dňa 22.9.2010.
  (from: 11/06/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.10.2010. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.10.2010.
  (from: 11/26/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.01.2011.
  (from: 02/09/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2011.
  (from: 03/18/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.04.2014.
  (from: 05/15/2014)
Protokol o voľbách členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 08.12.2014.
  (from: 01/15/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.05.2016.
  (from: 07/12/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07.2016.
  (from: 08/06/2016)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 31.01.2018.
  (from: 03/23/2018)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person