Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  155502/B

Business name: 
ROMEO, spol. s r. o. v konkurze
  (from: 03/10/2022)
Registered seat: 
Svätovavrinecká 13920/10
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (from: 08/14/2021)
Identification number (IČO): 
31 450 954
  (from: 04/01/1996)
Date of entry: 
10/25/1994
  (from: 04/01/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/01/1996)
Partners: 
Bankruptcy Advisory, s.r.o
Zbraslavská 12/11
Praha 159 00
Czech Republic
Other identification number : 09190465
  (from: 08/14/2021)
Recovery, s.r.o
Zbraslavská 12/11
Praha 159 00
Czech Republic
Other identification number : 09190759
  (from: 08/14/2021)
Contribution of each member: 
Bankruptcy Advisory, s.r.o
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/14/2021)
Recovery, s.r.o
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/14/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/14/2021)
Acting in the name of the company: 
Samostatne a to tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 10/13/2016)
Capital: 
13 280 EUR Paid up: 13 280 EUR
  (from: 10/13/2016)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/03/2022
  (from: 03/10/2022)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Pavel Balog
Železničná 6/1
Rimavská Sobota 979 01
From: 03/03/2022
  (from: 03/10/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.7.1993 v súladea s ust. §§ 105-153 zák.č. 513/91 Zb. Spoločenská zmluva bola založená Dodatkom č.1 zo dňa 6.4.1994.
  (from: 04/01/1996)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 16.4.1998 a Dodatok č. 3 v súlade s ust. zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 08/27/1998)
. Uznesením valných zhromaždení zo dňa 12.11.2002 a 13.3.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie.
  (from: 03/24/2003)
. Valné zhromaždenie konané 17.3.2003 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie.
  (from: 06/12/2003)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 6K/1/2021-119 zo dňa 08.02.2022 právoplatným dňa 03.03.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: ROMEO, spol. s r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 31 450 954 a súd ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Pavel Balog, so sídlom kancelárie Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota, značka správcu S 669.
  (from: 03/10/2022)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person