Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3874/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Chemko, a. s. Strážske
  (from: 03/29/1996)
Registered seat: 
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (from: 06/10/2006)
Identification number (IČO): 
31 724 582
  (from: 03/29/1996)
Date of entry: 
04/01/1996
  (from: 03/29/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/29/1996)
Objects of the company: 
výroba, montáž a opravy vybraných technických zariadení plynových
  (from: 03/10/1997)
revízna činnosť pre vybrané technické zariadenia zdvíhacie, elektro
  (from: 03/10/1997)
výroba výbušnín a trhavín
  (from: 03/10/1997)
stravovanie závodné
  (from: 03/10/1997)
bufety
  (from: 03/10/1997)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, vrátane čistenia a úpravy odpadových vôd
  (from: 03/10/1997)
výroba a rozvod elektrickej energie
  (from: 03/10/1997)
výroba cyklohexanónu, cyklohexánu
  (from: 03/10/1997)
spracovanie benzénu
  (from: 03/10/1997)
výroba formalínu, formalínových kondenzátov, výrobkov formalínovej chémie, gumárenských chemikálií, novokolu, výrobkov na báze zeolitov, základných výrobkov organickej a anorganickej chémie na báze zemného plynu, technických plynov, priemyselných hnojív jednozložkových a kombinovaných, základných anorganických kyselín, látok organickej chémie na báze acetónu, čpavku, organických kyselín a alkoholov, čistiacich, leštiacich prípravkov a kozmetických prípravkov, ekoolejov
  (from: 03/10/1997)
kovoobrábanie
  (from: 03/10/1997)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 03/10/1997)
povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na základe zmluvy a na zákazku
  (from: 03/10/1997)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 03/10/1997)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, oceľových konštrukcií
  (from: 03/10/1997)
výroba a montáž zariadení, prístrojov a náhradných dielov, výroba, montáž a opravy železničných cisterien
  (from: 03/10/1997)
výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 03/10/1997)
montáž a servis meračov a rozdeľovačov tepla, teplej úžitkovej vody a studenej vody
  (from: 03/10/1997)
poradenská a informačná činnosť v oblasti meracej a regulačnej techniky
  (from: 03/10/1997)
poskytovanie služieb pri spracovaní údajov meracej a regulačnej techniky
  (from: 03/10/1997)
výroba a rozvod pary
  (from: 03/10/1997)
výroba, rozvod a úprava úžitkovej a pitnej vody
  (from: 03/10/1997)
ťažba dreva
  (from: 03/10/1997)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 03/10/1997)
záhradnícke služby
  (from: 03/10/1997)
úprava priestorov
  (from: 03/10/1997)
výroba pracovných odevov a krajčírstvo
  (from: 03/10/1997)
pranie, chemické čistenie textilu
  (from: 03/10/1997)
vydávanie novín
  (from: 03/10/1997)
predaj a distribúcia vlastných novín
  (from: 03/10/1997)
elektroinštalácie
  (from: 03/10/1997)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 03/10/1997)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 03/10/1997)
služby špeciálnymi motorovými vozidlami
  (from: 03/10/1997)
údržba ciest
  (from: 03/10/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/10/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/10/1997)
obchodná činnosť - veľkoobchod s chemickými výrobkami vrátane vlastnej výroby, vyhradenými technickými zariadeniami, meracou a regulačnou technikou, spotrebnou chémiou, priemyselným a spotrebným tovarom
  (from: 03/10/1997)
nákup a predaj výrobkov aldehydovej, benzénovej, malotonážnej chémie, hnojív, strojárskych výrobkov, zeleniny, kvetov
  (from: 03/10/1997)
obchodný servis
  (from: 03/10/1997)
maloobchod s vlastnými a nakupovanými výrobkami - u chemických výrobkov s výnimkou jedov a žieravín
  (from: 03/10/1997)
maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom
  (from: 03/10/1997)
predaj výkonov a služieb - strojárenská výroba
  (from: 03/10/1997)
colný deklarant
  (from: 03/10/1997)
marketingová činnosť
  (from: 03/10/1997)
propagácia
  (from: 03/10/1997)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 03/10/1997)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 03/10/1997)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/10/1997)
služby v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 03/10/1997)
servis a oprava výpočtovej techniky
  (from: 03/10/1997)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied a ich zavádzanie do praxe
  (from: 03/10/1997)
prekladateľské služby
  (from: 03/10/1997)
poradenstvo v oblasti životného prostredia, environmentálnej politiky
  (from: 03/10/1997)
poskytovanie technických informácii a poradenstva bezpečnosti práce v chemickom priemysle
  (from: 03/10/1997)
montáž a oprava elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 03/10/1997)
projektovanie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 03/10/1997)
revízie, opravy a plnenie hasiacich prístrojov
  (from: 03/10/1997)
inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiaciah zariadení
  (from: 03/10/1997)
technik požiarnej ochrany
  (from: 03/10/1997)
špecialista požiarnej ochrany
  (from: 03/10/1997)
upratovacie práce
  (from: 03/10/1997)
čistenie budov
  (from: 03/10/1997)
vzdelávanie, výchova zváračov, kurzy a školenia v oblasti elektro
  (from: 03/10/1997)
projektovanie elektrických zariadení, riadenie projektovania a riadenie prevádzky
  (from: 03/10/1997)
vykonávanie periodických skúšok tlakových nádob na dopravu plynov kyslíkových a vzduchových fliaš používaných v dýchacích a oživovacích prístrojoch, ručných a pojazdných hasiacich prístrojov v rozsahu oprávnenia IBP
  (from: 03/10/1997)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcia vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu oprávnenia IBP
  (from: 03/10/1997)
vykonávanie revízií a skúšok tlakových nádob a kotlov v rozsahu oprávnenia IBP
  (from: 03/10/1997)
plnenie tlakových nádob na dopravu plynov, plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov v rozsahu oprávnení IBP
  (from: 03/10/1997)
plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov stlačenými plynmi v rozsahu oprávnenia IBP
  (from: 03/10/1997)
montáž, opravy a revízie zariadení na výrobu, uskladňovanie a plnenie C2H2, CO2, NH3, N2, O2, rozvody technických plynov a priemyselné plynovody, opravy a revízie zariadení na znižovanie tlaku plynu v rozsahu oprávnenia IBP
  (from: 03/10/1997)
opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích podľa § 2 ods. 1, písm. e/ - výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb o nosnosti nad 100 kg a výškou zdvihu nad 2 m v rozsahu oprávnenia IBP
  (from: 03/10/1997)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1 000 V a bleskozvodov v objektoch tried A a B, výroba elektrických rozvodných zariadení nízkeho napätia vrátane pre meranie a reguláciu do objektov tried A a B v rozsahu oprávnenia IBP
  (from: 03/10/1997)
výroba a montáž elektrických zariadení v rozsahu oprávnenia IBP
  (from: 03/10/1997)
konštrukcia, užívanie, údržba elektrických zariadení určených do prostredia s nebezpečím požiaru alebo výbuchu
  (from: 03/10/1997)
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (vlečková doprava)
  (from: 03/10/1997)
ubytovacie zariadenia po triedu ***
  (from: 01/08/1998)
predaj na priamu konzumáciu
  (from: 01/08/1998)
nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva, destilátov
  (from: 01/08/1998)
zmrzlivy, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 01/08/1998)
tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako ja bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 01/08/1998)
zámočníctvo
  (from: 01/08/1998)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach v triede *** a v chatovej osade triedy *** a vyššie
  (from: 01/08/1998)
pohostinská činnosť
  (from: 01/08/1998)
služby jedální
  (from: 01/08/1998)
reštauračné služby s obsluhou
  (from: 01/08/1998)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 01/08/1998)
výskum, vývoj, výroba, spracovanie, uvádzanie výbušnín do obehu
  (from: 01/08/1998)
výroba a predaj drôteného pletiva
  (from: 07/06/1998)
výroba a predaj zámkovej dlažby
  (from: 07/06/1998)
leasingová činnosť
  (from: 07/06/1998)
defektoskopia
  (from: 07/06/1998)
prevádzkovanie dráhy na železničnej dráhe
  (from: 07/06/1998)
prevádzkovanie dopravy na dráhe na železničnej dráhe
  (from: 07/06/1998)
prenájom vozidiel, cisterien a ich čistenie
  (from: 12/07/1999)
výchova, vzdelávanie, organizovanie a usporadúvanie kurzov, seminárov a školení vrátane organizačného, odborného zabezpečovania vzdelávania dospelých vrátane bezpečnosti práce
  (from: 12/07/1999)
výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce pre získanie odbornej spôsobilosti pre práce s výbušninami
  (from: 12/07/1999)
poskytovanie colno-deklaračných služieb
  (from: 12/07/1999)
vystavovanie dokladov v režime tranzitu
  (from: 12/07/1999)
archívnicka činnosť /s výnimkou archívovania spisov trvalej dokumentárnej hodnoty/
  (from: 12/07/1999)
zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba: telefónnych prístrojov, zoznamových zariadení, sekretárskych zariadení, RSZ 88, systém PCM pripojovaných k jednotnej telekomunikačnej sieti /JTS/ a na ich pripopjenie k JTS, pokládka, montáž, rekonštrukcie, servis, meranie podzemných a nadzemných telekomunikačných vedení JTS /optických a metalických/ vrátane nadväzujúcich káblových vedení a súborov
  (from: 12/07/1999)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 05/10/2000)
výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce
  (from: 09/03/2001)
poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce
  (from: 09/03/2001)
poradenstvo v oblasti ochrany práce
  (from: 09/03/2001)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR
  (from: 10/09/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/29/1996)
Ing. Marta Tomčíková - člen
Veterná 1
Holíč
  (from: 10/03/2000)
Ing. Ivana Piňosová - člen
ul. 29. Augusta 2263/15
Bratislava
  (from: 10/03/2000)
Mgr. Sergej Zápotocký - člen
Riznerová 8
Košice
  (from: 12/03/2001)
Ing. Dušan Hordoš , PhD. - predseda
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou 093 01
From: 10/23/2002
  (from: 03/22/2006)
Ing. Vladimír Kovačik , PhD. - člen
Handlovská 27
Bratislava 851 01
From: 10/23/2002
  (from: 03/22/2006)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/29/1996)
Capital: 
580 577 000 Sk
  (from: 05/10/2000)
Shares: 
Number of shares: 483814
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/13/2000)
Number of shares: 96763
Druh: zamestnanecké akcie na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/13/2000)
Supervisory board: 
Ing. Michal Hoľko - člen
Prof. Hlaváča 20
Michalovce
  (from: 03/10/1997)
Ing. Peter Hrinko - podpredseda
Moldavská 7
Košice
  (from: 10/03/2000)
Pavol Žipaj - člen
11
Komárany
  (from: 04/06/1999)
RNDr. Mária Špiváková - člen
Štefánikova 1413/70
Michalovce
  (from: 12/07/1999)
Ing. Milan Špak - predseda
Lúčky 32
Holíč
  (from: 10/03/2000)
Ján Hrinko - člen
Vihorlatská 623
Strážske
  (from: 03/01/2001)
Ružena Augustínová - člen
Pražská 10
Košice 040 01
From: 10/23/2002
  (from: 03/22/2006)
Ing. Jozef Greňo - člen
Botanická 15
Trnava 917 08
From: 10/23/2002
  (from: 03/22/2006)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou podľa notársskej zápiscnice zo dňa 21. 3. 1996 v súlade s § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Na akciovú spoločnosť prešli práva a záväzky štátneho podniku Chemko Strážske v rozsahu privatizačného projektu podľa zák. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v zmení neskorších predpisov.
  (from: 03/29/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 26.4.1996.
  (from: 07/15/1996)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 16.12.1996.
  (from: 03/10/1997)
Zápisnica z VZ zo dňa 25.4.1997.
  (from: 06/30/1997)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 8.9.1997.
  (from: 01/08/1998)
Zmena stanov schválená VZ dňa 24.4.1998.
  (from: 07/06/1998)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 1.6.1999 a dňa 30.8.1999.
  (from: 12/07/1999)
Zmena stanov a.s zo dňa 10.12.1999.
  (from: 05/10/2000)
Zmena stanov a.s. zo dňa 10.12.1999.
  (from: 06/13/2000)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 30. 6. 2000.
  (from: 10/03/2000)
Zápisnica č. 10/2000 z rokovania DR a.s. dňa 8.12.2000.
  (from: 03/01/2001)
Zmena stanov schválená VZ dňa 26.9.2001.
  (from: 09/03/2001)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. Po17/2003-330 zo dňa 26.2.2003.
  (from: 10/09/2003)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici JUDr. Viktora Dubasa, č. N 591/2002, Nz 600/2002 konanom dňa 23.10.2002.
  (from: 03/22/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 238/2006, Nz 34654/2006 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 06/10/2006)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person