Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  155/S

Business name: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  (from: 06/09/2000)
Registered seat: 
Námestie SNP 8
Banská Bystrica 975 66
  (from: 10/29/1999)
Identification number (IČO): 
36 038 351
  (from: 10/29/1999)
Date of entry: 
10/29/1999
  (from: 10/29/1999)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 10/29/1999)
Objects of the company: 
správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky
  (from: 10/29/1999)
užívanie a obhospodarovanie neštátneho lesného a iného majetku na základe príslušných legislatívnych predpisov a právnych aktov
  (from: 10/29/1999)
zakladanie, obnova, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesných porastov v súlade s lesnými hospodárskymi plánmi v záujme zachovania a zveľaďovania lesov a zabezpečenia ich produkčných a verejnoprospešných funkcií
  (from: 10/29/1999)
záchrana a zachovanie genofondu lesných drevín a zabezpečenie druhove, geneticky a kvalitatívne vhodného biologického reprodukčného materiálu pre obnovu lesných porastov
  (from: 10/29/1999)
zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby v lese
  (from: 10/29/1999)
výkon ťažby dreva v lesných porastoch, v súlade s platnou legislatívou a opatreniami orgánov štátnej správy LH, približovanie, manipulácia a doprava dreva
  (from: 10/29/1999)
predaj surového dreva a ostatných produktov lesnej a pridruženej výroby
  (from: 10/29/1999)
zabezpečovanie zákonom stanovených úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia
  (from: 10/29/1999)
zabezpečovanie ostatných úloh, ktoré vyplývajú pre štátny podnik zo správy lesného majetku, zo zákona o lesoch, zákona o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a ostatných predpisov, ktoré sa týkajú lesného fondu, jeho ochrany a využívania
  (from: 10/29/1999)
výkon činností súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu
  (from: 10/29/1999)
lesníctvo a poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných lesných a poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/29/1999)
ťažba a výkup dreva zo stromov rastúcich mimo lesa
  (from: 10/29/1999)
drevárska výroba
  (from: 10/29/1999)
strojárska výroba
  (from: 10/29/1999)
projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 10/29/1999)
zememeračské a geodetické práce
  (from: 10/29/1999)
servis a opravy malej mechanizácie, strojov, zariadení, dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov
  (from: 10/29/1999)
ťažba a dodávky štrkopieskov z vlastnej výroby, dobývanie ložísk vyhradených a nevyhradených nerastov, vrátane zabezpečenia a likvidácie lomov
  (from: 10/29/1999)
vykonávanie zemných prác a trhačských prác malého rozsahu
  (from: 10/29/1999)
verejná cestná vnútrozemská a medzinárodná hromadná nepravidelná osobná doprava a cestná nákladná doprava
  (from: 10/29/1999)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 10/29/1999)
veľkoobchodná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť, vrátane tovaru na nákup a predaj ktorého sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 10/29/1999)
poskytovanie prác a služieb pre využívanie výpočtovej techniky, automatizované spracovanie údajov, predaj informačných systémov a jeho komponentov, vrátane digitálnych údajov
  (from: 10/29/1999)
prevádzkovanie bufetov
  (from: 10/29/1999)
vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 10/29/1999)
vykonávanie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy: biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na vodných tokoch
  (from: 06/09/2000)
zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch v užívaní štátneho podniku
  (from: 06/09/2000)
výkon poľovného a rybárskeho práva, produkcia diviny a rýb, poľovnícka a rybárska turistika
  (from: 06/09/2000)
zber a výkup lesných plodín, výkup zveri v koži
  (from: 06/09/2000)
pestovanie a šľachtenie liečivých rastlín, okrasných a úžitkových drevín, ozeleňovacie práce
  (from: 06/09/2000)
stolárske práce
  (from: 06/09/2000)
porez guľatiny
  (from: 06/09/2000)
pilčícke práce
  (from: 06/09/2000)
približovanie dreva
  (from: 06/09/2000)
výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 06/09/2000)
výroba nástrojov
  (from: 06/09/2000)
zámočnícke práce
  (from: 06/09/2000)
kovoobrábanie
  (from: 06/09/2000)
oprava a údržba lesných kolesových traktorov, poľnohospodárskych a stavebných mechanizmov
  (from: 06/09/2000)
oprava motorových vozidiel
  (from: 06/09/2000)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 06/09/2000)
opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 06/09/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/09/2000)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/09/2000)
inžinierska činnosť v stavebníctve: obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve, vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií, rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (from: 06/09/2000)
projektovanie stavieb: lesné cesty, technológia drevoskladov
  (from: 06/09/2000)
projektovanie stavieb: hradenie bystrín, pozemné stavby, projektovanie vodohospodárskych stavieb - vodovody a kanalizácie, projektovanie vodohospodárskych stavieb - úpravy vodných tokov, projektovanie dopravných stavieb - lesné komunikácie, projektovanie technického vybavenia stavieb - zdravotnícka technika, vodovod, kanalizácia a zemný plyn, projektovanie technologických zariadení stavieb - distribúcia zemného plynu, projektovanie technického vybavenia stavieb - elektroinštalácia, silové elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody, projektovanie technologického zariadenia stavieb - siete EN, NV, káblové, vzdušné vedenie, trafostanice
  (from: 06/09/2000)
geodetické a kartografické práce
  (from: 06/09/2000)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/09/2000)
prenájom nehnuteľných vecí
  (from: 06/09/2000)
upratovacie práce
  (from: 06/09/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/09/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/09/2000)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 06/09/2000)
nákladná cestná doprava
  (from: 06/09/2000)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 06/09/2000)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 06/09/2000)
pohostinská činnosť
  (from: 06/09/2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 06/09/2000)
trhacie práce
  (from: 06/09/2000)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 12/09/2002)
prevádzkovanie strelnice
  (from: 06/24/2005)
prevádzkovanie ubytovacích zariadení s poskytovaním ubytovacích služieb
  (from: 11/23/2006)
vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov
  (from: 12/08/2007)
prevádzkovanie múzea
  (from: 05/10/2008)
prevádzkovanie knižnice
  (from: 05/10/2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/10/2008)
vydavateľská činnosť v oblasti lesníctva a drevárstva
  (from: 05/10/2008)
organizovanie kultúrno - vzdelávacích aktivít v oblasti lesníctva a drevárstva
  (from: 05/10/2008)
preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami
  (from: 05/10/2008)
činnosť odborného lesného hospodára
  (from: 06/10/2017)
výroba hroznového vína
  (from: 06/10/2017)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 06/10/2017)
vedecká a pedagogická činnosť v odbore poľovníctva
  (from: 09/21/2017)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/09/2018)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 12/24/2020)
Ing. Tomáš Čuka
Hlboká 307/3
Levice 934 01
From: 03/12/2021
  (from: 04/09/2021)
Representation: 
Za štátny podnik vo všetkých jeho veciach koná a podpisuje generálny riaditeľ. V čase jeho neprítomnosti za štátny podnik konajú a podpisujú jeho zástupcovia samostatne v poradí, ako sú ako zástupcovia generálneho riaditeľa zapísaní.
  (from: 12/24/2020)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Pri Železnici 52
Liptovský Hrádok 033 01
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Mgr. Ing. Peter Petrášek
Školská 218/22
Huncovce 059 92
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Hodžova 38
Trenčín 911 01
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Stanislav Paučin
Bošáca 15
Bošáca 913 07
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou 093 03
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Erika Hasinová
Laborecká 1892/53
Humenné 066 01
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žarnovica
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
ul. Železničná 613/13
Žarnovica 966 81
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Juraj Borik
Voznica 161
Žarnovica 966 81
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Obrancov mieru 6
Prešov 080 01
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Martin Vanous
Brezová 28/3
Spišská Nová Ves 052 01
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Moyzesova 18
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Jaroslav Uchaľ
Banské 321
Vechec 094 12
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Smolenice
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Trnavská 12
Smolenice 919 04
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Martin Matys
549
Horné Orešany 919 03
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Martin Kovalčík
Pôbišovo 485
Beňuš 976 64
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Námestie Slobody 2
Revúca 050 80
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Jozef Michňa
81
Šivetice 049 14
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok 033 01
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Peter Korenko
Tolstého 3236/11
Poprad 058 01
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Parková 7
Topoľčianky 951 93
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Daniel Benček
457
Hostie 951 94
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Jovická 2
Rožňava 048 01
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Ján Vavrek
Okružná 48/21
Revúca 050 01
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Richard Jakubička
M.R.Štefánika 128/11
Rimavská Sobota 979 01
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Kúpeľská 69
Sobrance 073 01
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Lucia Miňová PhD.
119
Jovsa 072 32
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina 011 45
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Rudolf Padyšák
Zákysučie 1165
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Švéniho 7
Prievidza 971 53
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Róbert Kiš
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Kriváň
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
334
Kriváň 962 04
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Ján Sokol
Krivec 103
Hriňová 962 05
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo 029 01
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Róbert Sivčák
Bajzova 2414/2
Žilina 010 01
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Orlové 300
Považská Bystrica 017 22
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Juraj Buzalka
Strelenka 597
Lysá pod Makytou 020 54
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Lichardova 52
Slovenská Ľupča 976 13
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Peter Dúbravský
Gazdovský rad 43/25
Šamorín 931 01
From: 31.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Peter Brezina
1079
Lučivná 059 31
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca 022 01
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Michal Kardoš
1272
Raková 023 51
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Levice
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
Koháryho 2
Levice 934 01
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Jozef Habara
Hviezdoslavova 2
Palárikovo 941 11
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš
  (from: 04/30/2021)
Registered seat: 
455
Beňuš 976 64
  (from: 04/30/2021)
Head: 
Ing. Matej Vigoda
308
Beňuš 976 64
From: 30.3.2021
  (from: 04/30/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/30/2021)
 
 
Name: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín
  (from: 05/13/2021)
Registered seat: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (from: 05/13/2021)
Head: 
Ing. Martin Mokráň
Súhrady 77/2
Trenčín 911 05
From: 1.5.2021
  (from: 05/13/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 05/13/2021)
 
 
Supervisory board: 
Ing. Peter Zima
9. Mája 1/32
Zvolen 960 01
From: 06/08/2020
  (from: 07/10/2020)
Ing. Igor Viszlai
A. Hlinku 1193/12
Revúca 050 01
From: 06/08/2020
  (from: 07/10/2020)
Jozef Minarik
Včelárska Paseka 1/A
Košice 040 01
From: 06/08/2020
  (from: 07/10/2020)
Ing. Martin Kovalčík
Pôbišovo 485
Beňuš 976 64
From: 07/21/2020
  (from: 08/26/2020)
Ing. Miroslav Tököly
Tomášikova 17
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 11/01/2020
  (from: 12/24/2020)
prof.Dr.Ing. Viliam Pichler - predseda
Na Štepnici 5
Zvolen 960 01
From: 12/15/2020
  (from: 01/14/2021)
JUDr.Ing. Erik Sibal
Široká 3
Michalovce 071 01
From: 12/15/2020
  (from: 01/14/2021)
doc.JUDr. Jozef Tekeli , Phd.
Hlavná 111/25
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 12/15/2020
  (from: 01/14/2021)
Founder: 
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
Bratislava
  (from: 10/29/1999)
Ordinary capital: 
743 232 854 EUR
  (from: 07/10/2020)
Other legal facts: 
Rozhodnutím generálneho riaditeľa č. 104/1-1999, zo dňa 2.11.1999 boli vymenovaní štatutárni zástupcovia generálneho riaditeľa v zmysle ust. § 19 zák.č. 111/1990 Zb.. Rozhodnutiami generálneho riaditeľa v zmysle ust. § 10 zák.č. 111/1990 Zb. č. 65-1/1999 až 92-1/1999 včítane, zo dňa 3.11.1999 boli s účinnosťou od 1.1.2000 zriadené odštepné závody štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.
  (from: 12/22/1999)
. Zapisuje sa zmena v osobe štatutárneho zástupcu v zmysle rozhodnutia ministra v mandátnej zmluve č. 2175/2003 - 210 zo dňa 17.03.2003.
  (from: 04/30/2003)
. Zapisuje sa výmaz štatutárnych zástupcov.
  (from: 07/18/2003)
. Rozhodnutím ministra pôdohospodárstva č. 2970/2003-100, zo dňa 13.09.2003, bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.
  (from: 10/02/2003)
Tento štátny podnik vznikol na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR, č. 2795/1999-420 zo dňa 20. 4. 1999 a zakladacej listiny č. 5063/1999-420 zo dňa 23.6.1999 v súlade s ust. §§ 12 ods. 1, 14 zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, na základe zlúčenia štátnych podnikov: Lesy Bratislava, štátny podnik so sídlom Pekná cesta 19, 834 11 Bratislava, Lesy Trenčín, štátny podnik, so sídlom Hodžova 38, 911 01 Trenčín, Stredoslovenské lesy, štátny podnik, so sídlom Nám. SNP 8, 974 00 Banská Bystrica, Severoslovenské lesy, štátny podnik, so sídlom Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina, Lesy Košice, štátny podnik, so sídlom Moyzesova 18, 042 39 Košice, Lesy Prešov, štátny podnik, so sídlom Obrancov mieru 6, 082 05 Prešov a Semenoles, štátny podnik so sídlom 033 19 Liptovský Hrádok, ktoré zanikajú a ich majetok a záväzky prechádzajú na preberajúci podnik.
  (from: 06/26/2008)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person