Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12491/N

Business name: 
EUROCONECT SLOVAKIA, s.r.o. - v likvidácii
  (from: 02/23/2006 until: 05/26/2011)
EUROCONECT SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 04/09/2001 until: 02/22/2006)
Registered seat: 
Baštová 51
Komárno 945 01
  (from: 04/09/2001 until: 05/26/2011)
Identification number (IČO): 
36 541 125
  (from: 04/09/2001)
Date of entry: 
04/09/2001
  (from: 04/09/2001)
Date of deletion: 
05/27/2011
  (from: 05/27/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/27/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/09/2001)
Objects of the company: 
prevádzkovanie dátových sietí
  (from: 04/09/2001 until: 05/26/2011)
finančný a operatívny leasing
  (from: 04/09/2001 until: 05/26/2011)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/09/2001 until: 05/26/2011)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/09/2001 until: 05/26/2011)
reklamná činnosť
  (from: 04/09/2001 until: 05/26/2011)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/09/2001 until: 05/26/2011)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/09/2001 until: 05/26/2011)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/09/2001 until: 05/26/2011)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/09/2001 until: 05/26/2011)
ukladanie spisov nearchívnej povahy
  (from: 04/09/2001 until: 05/26/2011)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/20/2001 until: 05/26/2011)
Partners: 
D.V.P. - Družstvo Vzájomnej Pomoci IČO: 34 149 821
Wilsonovo nábrežie 64
Nitra
Slovak Republic
  (from: 04/09/2001 until: 11/05/2003)
EURO INVESTA, a.s. IČO: 35 759 640
Hálkova 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/09/2001 until: 11/05/2003)
D.V.P. - Družstvo Vzájomnej Pomoci IČO: 34 149 821
Wilsonovo nábrežie 64
Nitra
Slovak Republic
  (from: 11/06/2003 until: 05/26/2011)
Contribution of each member: 
D.V.P. - Družstvo Vzájomnej Pomoci
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/09/2001 until: 11/05/2003)
EURO INVESTA, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/09/2001 until: 11/05/2003)
D.V.P. - Družstvo Vzájomnej Pomoci
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/06/2003 until: 05/26/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/09/2001 until: 05/26/2011)
Milan Bačo
Zombova 21
Košice
  (from: 04/09/2001 until: 11/05/2003)
Ing. Ivan Klorus
Gessayova 12
Bratislava
From: 10/17/2002
  (from: 11/06/2003 until: 05/19/2008)
Ing. Ivan Klorus
Gessayova 12
Bratislava
From: 10/17/2002 Until: 04/01/2008
  (from: 05/20/2008 until: 05/19/2008)
Aladár Molnár
Veľký Lég 149
Lehnice
From: 10/17/2002
  (from: 11/06/2003 until: 05/19/2008)
Aladár Molnár
Veľký Lég 149
Lehnice
From: 10/17/2002 Until: 04/01/2008
  (from: 05/20/2008 until: 05/19/2008)
Dušan Repa
Ľ.Okánika 2
Nitra
  (from: 04/09/2001 until: 11/05/2003)
Ing. Peter Takács
Platanová alej 12
Komárno
  (from: 04/09/2001 until: 11/05/2003)
Ing.arch. Peter Varga
Lenardova 2
Bratislava
  (from: 04/09/2001 until: 11/05/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (from: 04/09/2001 until: 05/26/2011)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 04/09/2001 until: 05/26/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/08/2005
  (from: 02/23/2006)
 Liquidators:
Mgr. Ing. Vladimír Neuschl
Komenského 3
Modra
From: 11/08/2005 Until: 05/27/2011
  (from: 02/23/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 02/23/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 26.10.2010, č.k. 31K/29/2008 - 1282, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2010 a vykonateľnosť dňa 04.12.2010, súd konkurz na majetok úpadcu - EUROCONECT SLOVAKIA, s.r.o. - v likvidácii, zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku (§ 102 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.). Po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok (§ 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka). Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro 12491/N, v y m a z u j e s a po ukončení konkurzného konania obchodná spoločnosť EUROCONECT SLOVAKIA, s.r.o. - v likvidácii so sídlom Baštová 51, 945 01 Komárno, IČO: 36 541 125.
  (from: 05/27/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.04.2001 a jej Dodatkom č.1 zo dňa 03.04.2001 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/09/2001 until: 05/26/2011)
Dodatok č. 2 zo dňa 17.7.2001 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/20/2001 until: 05/26/2011)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 25.11.2002. Dušanovi Repovi, Milanovi Bačovi, Ing. arch. Petrovi Vargovi a Ing. Petrovi Takácsovi zanikla funkcia konateľa v spoločnosti dňom 17.10.2002.
  (from: 11/06/2003 until: 05/26/2011)
Okresný súd v Nitre uznesením č.k. 31CbR 2/2004-36 zo dňa 21.9.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.11.2005 rozhodol o zrušení spoločnosti EUROCONECT SLOVAKIA, s.r.o., Baštová 51, Komárno, IČO: 36 541 125 s likvidáciou a za likvidátora spoločnosti bol menovaný Mgr. Ing. Vladimír Neuschl.
  (from: 02/23/2006 until: 05/26/2011)
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 22.12.2008, č.k. 31K/29/2008-214, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.01.2009, bol na majetok spoločnosti EUROCONECT SLOVAKIA, s.r.o. - v likvidácii vyhlásený konkurz v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Za správcu bola ustanovená JUDr. Vlasta Suchanová, adresa kancelárie F. Rákócziho 12, 940 01 Nové Zámky.
  (from: 06/30/2009 until: 05/26/2011)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person