Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Nitra
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  112/N-Zbl

Documents are deposited in the file of the new legal form of this company

Business name: 
Levitex s.r.o.
 
Registered seat: 
Ku Bratke č.5
Levice 934 05
 
Identification number (IČO): 
34 122 630
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
07/01/1995
 
Collection of documents: 
Správa audítora, výročná správa za rok 2001, výkaz ziskov a strát a súvaha k 31.12.2001, príloha k účtovnej závierke
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2002)
Notárska zápisnica, pozvánka na valné zhromaždenie, listina prítomných, výročná správa za rok 2001, návrh na rozdelenie zisku, stanovisko dozornej rady, návrh zmien a doplnkov stanov, stanovy, obchodný plán a finančný rozpočet na rok 2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/21/2002)
Povolenie na prevádzkovanie dráhy
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/10/2004)
Osvedčenie z VZ , úplné znenie stanov
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/26/2004)
Notárska zápisnica N 257/2004 NCRnz 56453/2004
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/22/2004)
Správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2003)
Správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2003)
Výročná správa za r. 2002, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2003)
Charakteristika hospodárskeho výsledku za r. 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2003)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r. 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2003)
Správa o výsledku hospodárenia za r. 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2003)
Ročná správa za r. 2002, overovacie výstupy údajov o emitentovi
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2003)
Podpisový vzor - RNDr. Marián Rosina
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/01/2003)
Notárska zápisnica č. N 240/2003, NCRnz 53559/2003 o priebehu VZ, PL, súvaha, výkaz ziskov a strát za r. 2002, správa audítora, stanovy
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/01/2003)
Notárska zápisnica N 2415/2003, Nz 92111/2003 o priebehu VZ, stanovy
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/01/2003)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r. 2003, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2004)
Výročná správa za r. 2003, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2004)
účtovná závierka r. 2004, správa audítora, výročná správa za r. 2004, správa audítora o preskúmaní výročnej správy
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2005)
N 137/05 - osvedčenie z VZ + stanovy
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/30/2005)
Licencia
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/30/2005)
Licencia
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/25/2005)
Notárska zápisnica N 63/2006 - zápisnica z VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/19/2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Márie Šebovej
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/19/2006)
ŽL
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/19/2006)
Stanovy spoločnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/19/2006)
Účtovná závierka za r.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/19/2006)
Zmluva o zlúčení spoločností
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 10/05/2007)
Účtovná závierka za r. 2006, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2007)
Výročná správa za r. 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2007)
N 99/2007 - rozhodnutie jediného spoločníka + návrh zmluvy o zlúčení
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/22/2007)
N 100/2007 - zmluva o zlúčení
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 11/22/2007)
N 98/2007 - not. zápisnica o priebehu riadneho valného zhrom. + návrh zmluvy o zlúčení
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/22/2007)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva JUDr.Stanislav Horniak
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/29/2008)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/29/2008)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia zvýšeného imania
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 05/29/2008)
Osvedčenie z VZ - N 72/2008
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/29/2008)
Účtovná závierka r. 2007, výročná správa, správa auditora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/29/2008)
Návrh zmluvy o zlúčení
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 05/19/2009)
Rozhodnutie o premene
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/23/2009)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/23/2009)
Osvedčenie z VZ - N 118/2009
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/23/2009)
Rozhodnutie spoločníka - N 119/2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/23/2009)
Zmluva o zlúčení - N 120/2009
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 07/23/2009)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/23/2009)
Účtovná závierka za r.2008, výročná správa, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2009)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/27/2010)
N 109/2010 - osvedčenie o VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/27/2010)
Návrh zmluvy o zlúčení
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 08/26/2010)
Účtovná závierka za r.2009,výročná správa
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/27/2010)
Vyhlásenie
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 12/16/2010)
N 339/2010- osvedčenie o VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2010)
N 342/2010-rozh. jedin. spol.
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2010)
N/ 343/2010 - zmluva o zlúčení
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 12/16/2010)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/16/2010)
Vyhlásenie správcu vkladu
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 07/13/2011)
N 174/2011 - rozhodnutie o VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/13/2011)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/13/2011)
Účtovná závierka za r. 2010, výročná správa
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2011)
Výročná správa za r. 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/21/2012)
Podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/17/2013)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/17/2013)
Vyhlásenie o splatení imania
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 07/17/2013)
Osvedčenie z VZ - N737/2012
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/17/2013)
Výročná správa za r. 2012, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/12/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/2014)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/09/2014)
Vyhlásenie
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 05/09/2014)
Osvedčenie z VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/09/2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/24/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2015)
Date of updating data in databases:  01/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person